การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. หน้าพระลาน
 อำเภอ เฉลิมพระเกียรติ
 จังหวัด สระบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 17310/13865
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552
 รายละเอียด
 
 • ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 3  สถานี

 1. บริเวณโรงเรียนบ้านเขารวก ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว ในแนวแกนขวางซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.572 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ 9 เฮิรตซ์  และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00964 มิลลิเมตร  ในแนวแกนดิ่งซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.191 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ 13 เฮิรตซ์  และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00003 มิลลิเมตร ในแนวแกนยาวซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.191 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ 30 เฮิรตซ์  และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00003 มิลลิเมตร และความเร็วอนุภาคสูงสุดเฉลี่ยทั้ง 3 ทิศทาง เท่ากับ 0.635 มิลลิเมตร/วินาที และค่าแรงอัดอากาศ เท่ากับ 120.8 เดซิเบล(แอล) (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
 2. บริเวณวัดหน้าพระลาน  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าไม่สามารถตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนได้ เนื่องจากว่าค่าความเร็วอนุภาคมีค่า <0.254 มิลลิเมตร/วินาที ซึ่งค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย
 3. บริเวณวัดถ้ำศรีวิไล  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าไม่สามารถตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนได้ เนื่องจากว่าค่าความเร็วอนุภาคมีค่า <0.254 มิลลิเมตร/วินาที ซึ่งค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย

 

 • ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2552

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 3  สถานี

 1. บริเวณโรงเรียนบ้านเขารวก ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว ในแนวแกนขวางซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.325 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ 10 เฮิรตซ์  และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00499 มิลลิเมตร  ในแนวแกนดิ่งซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.191 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ 8 เฮิรตซ์  และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00003 มิลลิเมตร ในแนวแกนยาวซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.254 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ 7 เฮิรตซ์  และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00335 มิลลิเมตร และค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดเฉลี่ยที้ง 3 ทิศทาง เท่ากับ 0.337 มิลลิเมตร/วินาที ค่าแรงอัดอากาศ เท่ากับ <100 เฮิตรซ์ (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
 2. บริเวณวัดหน้าพระลาน  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าไม่สามารถตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนได้ เนื่องจากว่าค่าความเร็วอนุภาคมีค่า <0.254 มิลลิเมตร/วินาที ซึ่งค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย
 3. บริเวณวัดถ้ำศรีวิไล  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าไม่สามารถตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนได้ เนื่องจากว่าค่าความเร็วอนุภาคมีค่า <0.254 มิลลิเมตร/วินาที ซึ่งค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย

 

 •  ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2552

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 3  สถานี

 1. บริเวณโรงเรียนบ้านเขารวก ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว ในแนวแกนขวางซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.191 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ 10 เฮิรตซ์  และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00003 มิลลิเมตร  ในแนวแกนดิ่งซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.127 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ 9 เฮิรตซ์  และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00003 มิลลิเมตร ในแนวแกนยาวซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.381 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ 15 เฮิรตซ์  และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00003 มิลลิเมตร และค่าความเร็วอนุภาคสูงสุด     เฉลี่ยที้ง 3 ทิศทาง เท่ากับ 0.397 มิลลิเมตร/วินาที ค่าแรงอัดอากาศ เท่ากับ 100 เฮิตรซ์ (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
 2. บริเวณวัดหน้าพระลาน  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าไม่สามารถตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนได้ เนื่องจากว่าค่าความเร็วอนุภาคมีค่า <0.254 มิลลิเมตร/วินาที ซึ่งค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย
 3. บริเวณวัดถ้ำศรีวิไล  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าไม่สามารถตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนได้ เนื่องจากว่าค่าความเร็วอนุภาคมีค่า <0.254 มิลลิเมตร/วินาที ซึ่งค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย

 

หมายเหตุ : *มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐาน ควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมือง(7พฤศจิกายน 2548) ในการวัดค่าความสั่นสะเทือน ถ้าค่าความสั่นสะเทือน ณ จุดที่ทำการวัดต่ำกว่า 0.254 มิลลิเมตรต่อวินาที เครื่องจะไม่สามารถตรวจรับสัญญาณคลื่นสั่นสะเทือนได้

ความถี่(เฮิตรซ์)

ความเร็วของอนุภาค(มิลลิเมตร/วินาที)

การขจัด(มิลลิเมตร)

ความถี่(เฮิตรซ์)

ความเร็วของอนุภาค(มิลลิเมตร/วินาที)

การขจัด(มิลลิเมตร)

1

4.7

0.75

21

26.4

0.20

2

9.4

0.75

22

27.6

0.20

3

12.7

0.67

23

28.9

0.20

4

12.7

0.51

24

30.2

0.20

5

12.7

0.40

25

31.4

0.20

6

12.7

0.34

26

32.7

0.20

7

12.7

0.29

27

33.9

0.20

8

12.7

0.25

28

35.2

0.20

9

12.7

0.23

29

36.4

0.20

10

12.7

0.20

30

37.7

0.20

11

13.8

0.20

31

39.0

0.20

12

15.1

0.20

32

40.2

0.20

13

16.3

0.20

33

41.5

0.20

14

17.6

0.20

34

42.7

0.20

15

18.8

0.20

35

44.0

0.20

16

20.1

0.20

36

45.2

0.20

17

21.4

0.20

37

46.5

0.20

18

22.6

0.20

38

47.8

0.20

19

23.9

0.20

39

49.0

0.20

20

25.1

0.20

>40

50.8

0.20

                *มาตรฐานความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน

 สถานที่ตรวจวัด 1.โรงเรียนบ้านเขารวก 2.วัดหน้าพระลาน 3.วัดถ้ำศรีวิไล
 โดย บริษัท เอส.พี.เอส.คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5134995
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]