การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท.
 อำเภอ
 จังหวัด
 เลขที่ประทานบัตร 29348/15233
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดระดับเสียง
 รายละเอียด
 

จากผลตรวจวัดระดับเสียง 24 ชั่วโมง จำนวน 3 สถานี ในวันที่ 8-9 ธันวาคม 2548  ซึ่งปรากฏผลการตรวจวัดดังรายละเอียดดังนี้

1.       บริเวณชุมชนบ้านหน้าเขา ตรวจวัดพบระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.) เท่ากับ 57.0 dBA (ไม่เกินมาตรฐาน)

2.       บริเวณบ้านสระบัว (วัดปทุมสราราม) ตรวจวัดพบระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.) เท่ากับ 48.3 dBA (ไม่เกินมาตรฐาน)

3.       บริเวณบ้านโคกป่ากล้วย ตรวจวัดพบระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.) เท่ากับ 49.5 dBA (ไม่เกินมาตรฐาน)

               

หมายเหตุ             มาตรฐานระดับเสียงโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2539 กำหนดให้มีค่าได้ไม่เกิน 70 dBA

 สถานที่ตรวจวัด 1. บริเวณชุมชนบ้านหน้าเขา 2. บริเวณบ้านสระบัว (วัดปทุมสราราม) 3. บริเวณบ้านโคกป่ากล้วย
 โดย -
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5570769
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]