การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. เทศบาลตำบลอิสาณ
 อำเภอ เมือง
 จังหวัด บุรีรัมย์
 เลขที่ประทานบัตร 27267/15243
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดระดับความดังเสียงในปี พ.ศ. 2550
 รายละเอียด
 
  • ในระหว่างวันที่ 9-12 พฤษภาคม 2550

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง  จำนวน 3 สถานี

  1. บริเวณบ้านห้วยลึก  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 53.0 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด มีค่าเท่ากับ 79.1 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด)
  2. บริเวณบ้านไทยเจริญ  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 57.4 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด มีค่าเท่ากับ 93.9 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด)
  3. บริเวณบ้านหินลาด  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 61.1 dB(A) และค่าความดังเสียงสูงสุด มีค่าเท่ากับ 113.7 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด)

 

หมายเหตุ: *มาตรฐานระดับเสียงตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่15          (พ.ศ.2540) กำหนดให้ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงมีค่าได้ไม่เกิน 70 dB(A)  และระดับเสียงสูงสุดมีค่าไม่เกิน 115 dB(A)

 สถานที่ตรวจวัด 1.บ้านห้วยลึก 2.บ้านไทยเจริญ 3.บ้านหินลาด
 โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ a-t1210221623.doc
 
 

Visitor Number
5627801
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]