การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. พนมวังก์
 อำเภอ ควนขนุน
 จังหวัด พัทลุง
 เลขที่ประทานบัตร 23956/15410
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2552
 รายละเอียด
 
  • ในระหว่างวันที่ 28-29 มกราคม 2552

เรื่องผลการตรวจวัดระดับเสียง  จำนวน 5 สถานี

  1. บริเวณชุมชนบ้านทุ่งข่า  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 63.5 dB (A) และระดับเสียงสูงสุดในรอบ 24 ชั่วโมง เท่ากับ 88.0 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  2. บริเวณบ้านชายคลอง  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 58.1 dB (A) และระดับเสียงสูงสุดในรอบ 24 ชั่วโมง เท่ากับ 79.6 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  3. บริเวณบ้านพนมวังค์  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 56.2 dB (A) และระดับเสียงสูงสุดในรอบ 24 ชั่วโมง เท่ากับ 89.8 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  4. บริเวณวัดหนองโต๊ะปาน  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 48.0 dB (A) และระดับเสียงสูงสุดในรอบ 24 ชั่วโมง เท่ากับ 86.8 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  5. บริเวณโรงโม่หินของโครงการ  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 63.1 dB (A) และระดับเสียงสูงสุดในรอบ 24 ชั่วโมง เท่ากับ 97.1 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)

 

หมายเหตุ: *มาตรฐานระดับเสียงตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่15 (พ.ศ.2540) กำหนดให้ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงมีค่าได้ไม่เกิน 70 dB(A) และระดับเสียงสูงสุดมีค่าไม่เกิน 115 dB(A)

 สถานที่ตรวจวัด 1.ชุมชนบ้านทุ่งข่า 2.บ้านชายคลอง 3.บ้านพนมวังค์ 4.วัดหนองโต๊ะปาน 5.โม่หินของโครงการ
 โดย บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5208609
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]