การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. ไม้เรียง
 อำเภอ ฉวาง
 จังหวัด นครศรีธรรมราช
 เลขที่ประทานบัตร 26093/14641
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551
 รายละเอียด
 
  • ในระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2551

เรื่องผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย  จำนวน 2  สถานี

  1. บริเวณบ้านควนนนท์  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย(Leq) เท่ากับ 55.7 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียงจากการทำเหมืองหิน)
  2. บริเวณบ้านราษฎรที่อยู่ใกล้สุด  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย(Leq) เท่ากับ 53.1 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียงจากการทำเหมืองหิน)

 

หมายเหตุ: *มาตรฐานระดับเสียงตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน กำหนดให้ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงมีค่าได้ไม่เกิน 70 dB(A) และระดับเสียงสูงสุดมีค่าไม่เกิน 115 dB(A)

 สถานที่ตรวจวัด 1.บ้านควนนนท์ 2.บ้านราษฎรที่อยู่ใกล้สุด
 โดย ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5208728
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]