การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. พราน
 อำเภอ ขุนหาญ
 จังหวัด ศรีสะเกษ
 เลขที่ประทานบัตร 31804/15388
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2550
 รายละเอียด
 
  • ในวันที่ 23-24 มกราคม 2550

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 2 สถานี

  1. บริเวณบ้านภูฝ้าย ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ในแนวยาว  ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.318 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ 85   เฮิตรซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00165 มิลลิเมตร  ในแนวแกนดิ่ง ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.635 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ 17 เฮิตรซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.000603 มิลลิเมตร ในแนวแกนยาว ค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 1.21 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ >100  เฮิตรซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00223 มิลลิเมตร(อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
  2. บริเวณโรงโมหิน  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่า เครื่องตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนไม่สามารถตรวจวัดคลื่นสั่นสะเทือนได้ เนื่องจากค่าความเร็วอนุภาคสูงสุด มีค่าต่ำกว่า 0.254 มิลลิเมตร/วินาที ซึ่งมีค่าต่ำกว่าขีดความสามารถของเครื่องมือ
 
 
  • ในวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2550

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 2 สถานี

  1. บริเวณบ้านภูฝ้าย ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่า เครื่องตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนไม่สามารถตรวจวัดคลื่นสั่นสะเทือนได้ เนื่องจากค่าความเร็วอนุภาคสูงสุด มีค่าต่ำกว่า 0.254 มิลลิเมตร/วินาที ซึ่งมีค่าต่ำกว่าขีดความสามารถของเครื่องมือ
  2. บริเวณโรงโมหิน  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่า เครื่องตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนไม่สามารถตรวจวัดคลื่นสั่นสะเทือนได้ เนื่องจากค่าความเร็วอนุภาคสูงสุด มีค่าต่ำกว่า 0.254 มิลลิเมตร/วินาที ซึ่งมีค่าต่ำกว่าขีดความสามารถของเครื่องมือ
 
 
หมายเหตุ: * มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน (29 ธันวาคม 2548) ถ้าค่าความสั่นสะเทือน ณ จุดที่ทำการวัดต่ำกว่า 0.254 มิลลิเมตรต่อวินาที เครื่องจะไม่สามารถตรวจจับสัญญาณคลื่นสั่นสะเทือนได้
 
 สถานที่ตรวจวัด 1.บ้านภูฝ้าย 2.โรงโม่หิน
 โดย บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ a-t1210572348.jpg
 
 

Visitor Number
5330153
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]