การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. นาหนองทุ่ม
 อำเภอ ชุมแพ
 จังหวัด ขอนแก่น
 เลขที่ประทานบัตร 15516/15404
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2552
 รายละเอียด
 
  • ในระหว่างวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2552

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง  จำนวน 4 สถานี

  1. บริเวณบ้านวังยาวน้อย ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 59.8 dB (A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 95.5 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  2. บริเวณบ้านวังยาวใหญ่ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย  24  ชั่วโมง  เท่ากับ 58.2 dB (A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 98.3 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  3. บริเวณโรงโม่หินของโครงการ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 64.6 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 101.3 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  4. บริเวณบ้านของราษฎรษ์ที่อยู่ติดโรงโม่หินของโครงการ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย  24  ชั่วโมง  เท่ากับ 63.5 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 98.6 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)

 

หมายเหตุ:*มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15         พ.ศ.2540 และมาตรฐานควบุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน ประกาศกระทรวงทรัพยากรสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (29 ธันวาคม 2548) กำหนดให้ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าไม่เกิน 70 เดซิเบล(เอ) และระดับเสียงสูงสุด มีค่าได้ไม่เกิน 115 เดซิเบล(เอ)


 สถานที่ตรวจวัด 1.บ้านวังยาวน้อย(บ้านน้อยพัฒนา) 2.บ้านวังยาวใหญ่ 3.โรงโม่หินของโครงการ 4.บ้านของราษฎรที่อยู่ติดกับโรงโม่หินของโครงการ
 โดย บริษัท เอส.พี.เอส.คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5570519
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]