การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. ผาน้อย
 อำเภอ วังสะพุง
 จังหวัด เลย
 เลขที่ประทานบัตร 26988/15220
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2552
 รายละเอียด
 
  • ในระหว่างวันที่ 18-20 เมษายน 2552

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง  จำนวน 3 สถานี

  1. บริเวณโรงโม่หินของบริษัท  ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 69.7 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  2. บริเวณวัดผาน้อยดอยวิเวก   ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 49.5 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  3. บริเวณวัดโนนศรีชมพู   ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ย 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 49.2 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  4. บริเวณหนองขาม  ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ  เฉลี่ย 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 50.9dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  5. บริเวณวัดป่าโคกมน  ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ  เฉลี่ย 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 54.5 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

 

หมายเหตุ: *มาตรฐานระดับเสียงตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่15 (พ.ศ.2540) กำหนดให้ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงมีค่าได้ไม่เกิน 70 dB(A)  และระดับเสียงสูงสุดมีค่าไม่เกิน 115 dB(A)


 สถานที่ตรวจวัด 1.โรงโม่หินของบริษัท 2.วัดผาน้อยดอยวิเวก 3.วัดโนนศรีชมพู 4.หนองขาม 5.วัดป่าโคกมน
 โดย บริษัท ไมนิ่ง เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนต์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5211504
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]