การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. เทศบาลตำบลอิสาณ
 อำเภอ เมือง
 จังหวัด บุรีรัมย์
 เลขที่ประทานบัตร 27261/15163
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดระดับความดังเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2550
 รายละเอียด
 
  • ในระหว่างวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2550

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง  จำนวน 3 สถานี

  1. บริเวณวัดไทยเจริญ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 47.5 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด มีค่าเท่ากับ 75.2 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด)
  2. บริเวณโรงเรียนคงสิทธิ์วิทยา ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 49.7 dB(A) และระดับเสียงสูงสุดมีค่าเท่ากับ 84.2 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด)
  3. บริเวณบ้านไทยเจริญ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 57.4 dB(A) และระดับเสียงสูงสุดมีค่าเท่ากับ 93.9 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด)

 

หมายเหตุ: *มาตรฐานระดับเสียงตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่15           (พ.ศ.2540) กำหนดให้ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงมีค่าได้ไม่เกิน 70 dB(A)  และระดับเสียงสูงสุดมีค่าไม่เกิน 115 dB(A)

 สถานที่ตรวจวัด 1.วัดไทยเจริญ 2.โรงเรียนคงสิทธิ์วิทยา 3.บ้านไทยเจริญ
 โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ a-t1210735939.doc
 
 

Visitor Number
5621879
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]