การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. นาฝาย
 อำเภอ ภูผาม่าน
 จังหวัด ขอนแก่น
 เลขที่ประทานบัตร 31435/15462
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2552
 รายละเอียด
 
 • ในระหว่างวันที่ 6-8 เมษายน 2552

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง   จำนวน 6 สถานี

 1. บริเวณบ้านหนองแห้ว ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 54.0 dB (A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 73.6 dB(A)  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
 2. บริเวณบ้านทับคล้อ  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย  24  ชั่วโมง  เท่ากับ 56.8 dB (A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 75.2 dB(A)  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
 3. บริเวณโรงโม่หินชุมแพรุ่งเรือง ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  เท่ากับ65.7 dB (A)และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 89.4 dB(A)  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
 4. บริเวณวังผาดำ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย  24  ชั่วโมง  เท่ากับ 57.6 dB (A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 76.8 dB(A)  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
 5. บริเวณบ้านนาฝาย ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 56.7dB (A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 75.6 dB(A)  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
 6. บริเวณบ้านสองคอน ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย  24  ชั่วโมง  เท่ากับ 53.7 dB (A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 67.3 dB(A)  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)

 

 • ในระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2552

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง   จำนวน 6 สถานี

 1. บริเวณบ้านหนองแห้ว ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 53.9 dB (A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 72.5 dB(A)  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
 2. บริเวณบ้านทับคล้อ  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย  24  ชั่วโมง  เท่ากับ 56.7 dB (A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 76.6 dB(A)  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
 3. บริเวณโรงโม่หินชุมแพรุ่งเรือง ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 65.3 dB (A)และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 92.4 dB(A)  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
 4. บริเวณบ้านวังผาดำ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย  24  ชั่วโมง  เท่ากับ 56.8 dB (A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 75.4 dB(A)  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
 5. บริเวณบ้านนาฝาย ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 56.3 dB (A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 74.6 dB(A)  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
 6. บริเวณบ้านสองคอน ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย  24  ชั่วโมง  เท่ากับ 52.9 dB (A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 67.5 dB(A)  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)

หมายเหตุ:*มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ให้ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าได้ไม่เกิน 70 เดซิเบล(เอ) และระดับเสียงสูงสุด มีค่าได้ไม่เกิน 115 เดซิเบล(เอ)

                            

 สถานที่ตรวจวัด 1.บ้านหนองแห้ว 2.บ้านทับคล้อ 3.โรงโม่หินชุมแพรุ่งเรือง 4.บ้านวังผาดำ 5.บ้านนาฝาย 6.บ้านสองคอน
 โดย บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด และ บริษัท จี อี ซี คอนซัลแตนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5205165
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]