การตรวจสอบ คุณภาพน้ำ
 อปท. บ้านปิน
 อำเภอ ลอง
 จังหวัด แพร่
 เลขที่ประทานบัตร 32164/15551
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2552
 รายละเอียด
 
 สถานที่ตรวจวัด 1.ห้วยแม่ยาก 2.อ่างเก็บน้ำแม่ยาก 3.อ่างเก็บน้ำแม่กลาง 4.สระน้ำก่อนเข้าโรงแต่งแร่ 5.บ่อน้ำตื้นบ้านปิน 6.บ่อน้ำตื้นบ้านทุ่งตากล้า 7.บ่อเก็บตะกอนกากแร่ระบบปิดของโครงการ
 โดย บริษัท เอส.ซี.ไมนิ่ง จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5209010
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]