การตรวจสอบ คุณภาพน้ำ
 อปท. เทศบาลตำบลถาวร
 อำเภอ เฉลิมพระเกียรติ
 จังหวัด บุรีรัมย์
 เลขที่ประทานบัตร 27259/15324
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2550
 รายละเอียด
 
  • ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2550

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน  จำนวน 1 สถานี

  1. น้ำบาดาลบริเวณห้างหุ้นส่วนจำกัด นารองศิลาทิพย์

  • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง(pH) เท่ากับ 7.6 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 7.0-8.5)
  • ผลจากการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอย ( Suspended Solids) ตรวจไม่พบ
  • ผลจากการตรวจวัดค่าสารทั้งหมดที่ละลายได้ (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 496 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 600 mg/l)
  • ผลจากการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) มีค่าเท่ากับ 328 mg/l as CaCO(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานอนุโลมสูงสุด คือ ไม่มากกว่า 500 mg/l as CaCO)
  • ผลจากการตรวจวัดปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) มีค่าเท่ากับ 0.012 mg/l  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 0.5 mg/l )
  • ผลจากการตรวจวัดปริมาณซัลเฟต(Sulfate) มีค่าเท่ากับ 7.6 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 200 mg/l)

 

หมายเหตุ: *มาตรฐานคุณภาพน้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 12        (พ.ศ.2542) เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการทางวิชาการสำหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ

 

 

 

 สถานที่ตรวจวัด 1. บริเวณห้างหุ้นส่วนจำกัด นารองศิลาทิพย์
 โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5135151
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]