การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. จำป่าหวาย
 อำเภอ เมือง
 จังหวัด พะเยา
 เลขที่ประทานบัตร 31108/15370
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552
 รายละเอียด
 
  • ในระหว่าง วันที่ 7-8 มีนาคม 2552

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง   จำนวน 2 สถานี

  1. บริเวณทางเข้าโรงโม่ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 66.3 dB (A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 80.5 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  2. บริเวณสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์พะเยา ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 59.2 dB (A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 82.3 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
                             

 

หมายเหตุ: *มาตรฐานระดับเสียงตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่15 (พ.ศ.2540) กำหนดให้ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงมีค่าได้ไม่เกิน 70 dB(A) และระดับเสียงสูงสุดมีค่าไม่เกิน 115 dB(A)

 

 สถานที่ตรวจวัด 1.ทางเข้าโรงโม่ 2.สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์พะเยา
 โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอริสวิศวกรรม
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5208806
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]