การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. เทศบาลตำบลห้วยกะปิ
 อำเภอ เมืองชลบุรี
 จังหวัด ชลบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 21367/15470
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552
 รายละเอียด
 
  • ในระหว่างวันที่ 20-24 เมษายน 2552

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง   จำนวน 6 สถานี

  1. บริเวณบ้านห้วยกะปิ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 52.7 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  2. บริเวณวัดเขาเชิงเทียน ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย  24  ชั่วโมง  เท่ากับ 62.7  dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  3. บริเวณวัดจรูญราษฎร์ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 58.9 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  4. บริเวณบ้านหนองสมอ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 60.9 dB (A)  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  5. บริเวณบ้านมาบหวาย ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 51.1 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  6. บริเวณโรงโม่หิน ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 64.2 dB (A)  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)

 

หมายเหตุ: *มาตรฐานระดับเสียงตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่15 (พ.ศ.2540) กำหนดให้ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงมีค่าได้ไม่เกิน 70 dB(A) และระดับเสียงสูงสุดมีค่าไม่เกิน 115 dB(A)

 สถานที่ตรวจวัด 1.บ้านห้วยกะปิ 2.วัดเขาเชิงเทียน 3.วัดจรูญราษฎร์ 4.บ้านหนองสมอ 5.บ้านมาบหวาย (ตำบลหนองข้างคอก) 6.โรงโม่หิน หจก. ว. พิบูลย์กิจ
 โดย บริษัท เอส.พี.เอส.คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5331297
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]