การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. หนองข้างคอก
 อำเภอ เมือง
 จังหวัด ชลบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 21397/15784
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552
 รายละเอียด
 
  • ในระหว่างวันที่ 20-22 เมษายน 2552

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง   จำนวน 7 สถานี

  1. บริเวณบ้านมาบหวาย ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 51.1 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  2. บริเวณวัดวังตะโก(ด้านทิศตะวันตก) ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย  24  ชั่วโมง  เท่ากับ 59.0 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  3.  บริเวณบ้านวังตะโก(ด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้)ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 53.2 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  4. บริเวณบ้านสวนน้ำตก ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย  24  ชั่วโมง  เท่ากับ 54.7 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  5. บริเวณสถานีอนามัยบ้านหัวโกรก ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 58.9 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  6. บริเวณสำนักสงฆ์เขากระป่อม ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย  24  ชั่วโมง  เท่ากับ 56.8 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  7.  บริเวณโรงหินของโครงการ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 63.0 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)

 

หมายเหตุ: *มาตรฐานระดับเสียงตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่15(พ.ศ.2540) กำหนดให้ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงมีค่าได้ไม่เกิน 70 dB(A) และระดับเสียงสูงสุดมีค่าไม่เกิน 115 dB(A)

 สถานที่ตรวจวัด 1.บ้านมาบหวาย 2.วัดวังตะโก(ด้านทิศตะวันตก) 3.บ้านวังตะโก(ด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้) 4.บ้านสวนน้ำตก 5.สถานีอนามัยบ้านหัวโกรก 6.สำนักสงฆ์เขากระป่อม 7.โรงหินของโครงการ
 โดย บริษัท เอส.พี.เอส.คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5524751
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]