การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. ไทยอุดม
 อำเภอ คลองหาด
 จังหวัด สระแก้ว
 เลขที่ประทานบัตร 29956/15509
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552
 รายละเอียด
 
  • ในระหว่างวันที่ 16-18 เมษายน 2552

เรื่องผลการตรวจวัดระดับความดังเสียง  จำนวน  8 สถานี

  1. บริเวณบ้านเขาภูหีบ  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 52.1 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด)
  2. บริเวณบ้านไทยอุดม  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 57.0 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด)
  3. บริเวณวัดพรหมนิมิต  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 54.1 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด)
  4. บริเวณวัดถ้ำเขาภูหีบ  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 51.6 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด)
  5. บริเวณบ้านวังใหม่  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 53.3 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด)
  6. บริเวณบ้านหนองตะเคียน  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 54.0 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด)
  7. บริเวณบ้านซับน้อยผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 58.1 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด)
  8. บริเวณบ้านไทรทอง  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 50.2 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด)

 


หมายเหตุ: *มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่15  (พ.ศ.2540) กำหนดให้ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงมีค่าได้ไม่เกิน 70 dB(A) และระดับเสียงสูงสุดมีค่าไม่เกิน 115 dB(A)

 สถานที่ตรวจวัด 1.บ้านเขาภูหีบ 2.บ้านไทยอุดม 3.วัดพรหมนิมิต 4.วัดถ้ำเขาภูหีบ 5.บ้านวังใหม่ 6.บ้านหนองตะเคียน 7.บ้านซับน้อย 8.บ้านไทรทอง
 โดย บริษัท เอส.พี.เอส.คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5525138
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]