การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. หนองข้างคอก
 อำเภอ เมือง
 จังหวัด ชลบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 21392/15694
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551
 รายละเอียด
 
 • ในเดือน มกราคม 2551

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง   จำนวน 7 สถานี

 1. บริเวณโรงโม่หินดวงตะวัน1 ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 70.8 dB (A) (ค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
 2. บริเวณโรงโม่หินสุวลี ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย  24  ชั่วโมง  เท่ากับ 69.7 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
 3.  บริเวณบ้านหุบใน ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 54.9 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
 4.  บริเวณบ้านวังตะโก ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย  24  ชั่วโมง  เท่ากับ 61.0 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
 5. บริเวณวัดเขาเชิงเทียน ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 61.4 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
 6.  บริเวณบ้านไหหลำ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย  24  ชั่วโมง  เท่ากับ 53.4 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
 7.  บริเวณบ้านไร่ไหหลำ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 51.4 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)

 

 • ในระหว่างวันที่ 3-4 เมษายน 2551

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง   จำนวน 7 สถานี

 1. บริเวณโรงโม่หินดวงตะวัน1 ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 72.5 dB (A) (ค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 101.3 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียงสูงสุด) 
 2.  บริเวณโรงโม่หินสุวลี ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย  24  ชั่วโมง  เท่ากับ 71.5 dB(A) (ค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 106.3 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียงสูงสุด) 
 3.  บริเวณบ้านในหุบ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 53.6 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 99.0 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียงสูงสุด)
 4.  บริเวณบ้านวังตะโก ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย  24  ชั่วโมง  เท่ากับ 61.5 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 82.4 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียงสูงสุด) 
 5.  บริเวณวัดเขาเชิงเทียน ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 50.7 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 90.0 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียงสูงสุด)
 6. บริเวณบ้านไหหลำ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย  24  ชั่วโมง  เท่ากับ 54.4 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 85.0 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียงสูงสุด)
 7. บริเวณบ้านไร่ไหหลำ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 53.7 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 86.1 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียงสูงสุด)

 

 • ในระหว่างวันที่ 4-5 กันยายน 2551

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง   จำนวน 7 สถานี

 1. บริเวณโรงโม่หินดวงตะวัน1 ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 68.1 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 97.0 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียงสูงสุด) 
 2.  บริเวณโรงโม่หินสุวลี ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย  24  ชั่วโมง  เท่ากับ 73.3 dB(A) (ค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 103.7 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียงสูงสุด) 
 3.  บริเวณบ้านในหุบ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 61.8 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 93.0 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียงสูงสุด)
 4.  บริเวณบ้านวังตะโก ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย  24  ชั่วโมง  เท่ากับ 59.0 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 94.0 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียงสูงสุด) 
 5.  บริเวณวัดเขาเชิงเทียน ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 53.8 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 97.5 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียงสูงสุด)
 6. บริเวณบ้านไหหลำ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย  24  ชั่วโมง  เท่ากับ 62.0 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 101.9 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียงสูงสุด)
 7. บริเวณบ้านไร่ไหหลำ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 62.2 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 100.4 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียงสูงสุด)

 

 • ในระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2551

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง   จำนวน 7 สถานี

 1. บริเวณโรงโม่หินดวงตะวัน1 ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 73.4 dB (A) (ค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 101.0 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียงสูงสุด) 
 2.  บริเวณโรงโม่หินสุวลี ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย  24  ชั่วโมง  เท่ากับ 74.9 dB(A) (ค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 106.7 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียงสูงสุด) 
 3.  บริเวณบ้านในหุบ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 57.9 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 95.7 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียงสูงสุด)
 4.  บริเวณบ้านวังตะโก ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย  24  ชั่วโมง  เท่ากับ 53.9 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 95.5 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียงสูงสุด) 
 5.  บริเวณวัดเขาเชิงเทียน ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 53.6 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 94.2 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียงสูงสุด)
 6. บริเวณบ้านไหหลำ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย  24  ชั่วโมง  เท่ากับ 59.8 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 99.8 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียงสูงสุด)
 7. บริเวณบ้านไร่ไหหลำ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 64.2 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 95.1 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียงสูงสุด)

 

หมายเหตุ: *มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) กำหนดให้ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงมีค่าได้ไม่เกิน 70 dB(A) และระดับเสียงสูงสุดมีค่าไม่เกิน 115 dB(A)

 สถานที่ตรวจวัด 1.โรงโม่หินดวงตะวัน1 2.โรงโม่หินสุวลี 3.บ้านในหุบ 4.บ้านวังตะโก (โรงเรียนบ้านวังตะโก) 5.วัดเขาเชิงเทียน 6.บ้านไหหลำ 7.บ้านไร่ไหหลำ
 โดย บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด และ บริษัท จี อี ซี คอนซัลแตนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5205157
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]