การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. เทศบาลตำบลสีวิเชียร
 อำเภอ น้ำยืน
 จังหวัด อุบลราชธานี
 เลขที่ประทานบัตร 31871/15601
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน ระหว่างวันที่ 29,31 ตุลาคม และ 1 พฤศจิกายน 2550
 รายละเอียด
 

ผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน จำนวน 5 สถานี

1. บริเวณจุดตรวจวัดบ้านหนองทัพ

ค่าการวัด

แนวทแยง(Transverse)

แนวตั้ง

(Vertical)

แนวยาว

(Longitudinal)

ความเร็วอนุภาค (mm/s)

0.0635

0.0635

0.318

ความถี่(Hz)

ไม่พบ

ไม่พบ

ไม่พบ

การขจัด(mm)

0.00003

0.00003

0.00031

2. บริเวณจุดตรวจวัดบ้านหนองเทา

ค่าการวัด

แนวทแยง(Transverse)

แนวตั้ง

(Vertical)

แนวยาว

(Longitudinal)

ความเร็วอนุภาค (mm/s)

0.318

0.0635

0.445

ความถี่(Hz)

85

ไม่พบ

>100

การขจัด(mm)

0.00043

0.00003

0.00084

3.บริเวณจุดตรวจวัดสำนักงานโรงโม่หินศิลาสากลศรีสะเกษ ค่าความสั่นสะเทือน ณ จุดที่ตรวจวัด ไม่พบค่าความสั่นสะเทือน

4. บริเวณจุดตรวจวัดบ้านเกษตรสมบูรณ์

ค่าการวัด

แนวทแยง(Transverse)

แนวตั้ง

(Vertical)

แนวยาว

(Longitudinal)

ความเร็วอนุภาค (mm/s)

0.191

0.318

0.318

ความถี่(Hz)

32

32

27

การขจัด(mm)

0.00003

0.00109

0.00161

5.บริเวณจุดตรวจวัดบ้านเกษตรภูทอง 1 ค่าความสั่นสะเทือน ณ จุดที่ตรวจวัด ไม่พบค่าความสั่นสะเทือน

ดังนั้น ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนที่ระดับความถี่ต่างๆ พบว่าความเร็วของอนุภาค และการขจัดในทั้ง 5 สถานี มีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานกำหนด ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หมายเหตุ : มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐาน ควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมือง (7 พฤศจิกายน 2548) ในการวัดค่าความสั่นสะเทือนต่ำสุดของเครื่องมือคือ 0.5 มิลลิเมตร/วินาที ถ้าค่าความสั่นสะเทือน ณ จุดที่ทำการวัดต่ำกว่า 0.254 มิลลิเมตรต่อวินาที เครื่องจะไม่สามารถตรวจรับสัญญาณคลื่นสั่นสะเทือนได้

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณบ้านหนองทัพ 2.บริเวณบ้านหนองเทา 3. บริเวณสำนักงานโรงโม่หินศิลาสากลศรีสะเกษ 4.บริเวณบ้านเกษตรสมบูรณ์ 5.บริเวณบ้านเกษตรภูทอง 1
 โดย บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ a-t1211943462.doc
 
 

Visitor Number
5331383
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]