การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. สะพลี
 อำเภอ ปะทิว
 จังหวัด ชุมพร
 เลขที่ประทานบัตร 28511/15271
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552
 รายละเอียด
 
 • ในระหว่างวันที่ 29-30 มกราคม 2552

เรื่องผลการตรวจวัดระดับเสียง จำนวน 6 สถานี

 1. บริเวณสถานีรถไฟบ้านสะพลี  ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศต่อเนื่อง เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 56.0 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 100.5 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 2. บริเวณสำนักสงฆ์ถ้ำเขาบุก  ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศต่อเนื่อง เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 49.7 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 94.2 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 3. บริเวณโรงเรียนบ้านสะพลี ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศต่อเนื่อง เฉลี่ย24 ชั่วโมง เท่ากับ 62.2 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 101.4 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 4. บริเวณชุมชนบ้านพรุใหญ่ ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศต่อเนื่อง เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 55.3 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 103.2 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 5. บริเวณชุมชนบ้านวังปลิง ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 53.3 dB(A) และระดับเสียงสูงสด เท่ากับ 89.8 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 6. บริเวณชุมชนบ้านเนินสำลี ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 58.6 dB(A) และระดับเสียงสูงสด เท่ากับ 96.8 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

 

 • ในระหว่างวันที่ 6-7 พฤษภาคม 2552

เรื่องผลการตรวจวัดระดับเสียง จำนวน 6 สถานี

 1. บริเวณสถานีรถไฟบ้านสะพลี  ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศต่อเนื่อง เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 62.8 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 110.7 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 2. บริเวณสำนักสงฆ์ถ้ำเขาบุก  ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศต่อเนื่อง เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 58.4 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 111.6 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 3. บริเวณโรงเรียนบ้านสะพลี ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศต่อเนื่อง เฉลี่ย24 ชั่วโมง เท่ากับ 67.4 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 108.2 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 4. บริเวณชุมชนบ้านพรุใหญ่ ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศต่อเนื่อง เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 54.4 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 94.4 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 5. บริเวณชุมชนบ้านวังปลิง ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 57.6 dB(A) และระดับเสียงสูงสด เท่ากับ 108.9 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 6. บริเวณชุมชนบ้านเนินสำลี ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 61.5 dB(A) และระดับเสียงสูงสด เท่ากับ 95.6 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

 

หมายเหตุ:*มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15         พ.ศ.2540 และมาตรฐานควบุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน ประกาศกระทรวงทรัพยากรสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (29 ธันวาคม 2548) กำหนดให้ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าไม่เกิน 70 เดซิเบล(เอ) และระดับเสียงสูงสุด มีค่าได้ไม่เกิน 115 เดซิเบล(เอ)

 สถานที่ตรวจวัด 1.สถานีรถไฟบ้านสะพลี 2.สำนักสงฆ์เขาถ้ำบุก 3.โรงเรียนบ้านสะพลี 4.ชุมชนบ้านพรุใหญ่ 5.ชุมชนบ้านวังปลิง 6.ชุมชนบ้านเนินสำลี
 โดย บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5570673
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]