การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. เทศบาลตำบลสีวิเชียร
 อำเภอ น้ำยืน
 จังหวัด อุบลราชธานี
 เลขที่ประทานบัตร 31851/15150
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดระดับความดังเสียง ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม ? 3 พฤศจิกายน 2550
 รายละเอียด
 

ผลการตรวจวัดระดับความดังเสียงจำนวน 14 สถานี ดังนี้

1. บริเวณจุดตรวจวัดบ้านหนองเทา ค่าความดังเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 65.9 dB(A)(ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกำหนด) และค่าความดังเสียงสูงสุดมีค่าเท่ากับ 110.8 dB(A) (ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกำหนด)

2.บริเวณจุดตรวจวัดบ้านหนองทัพ ค่าความดังเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 60.0 dB(A)(ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกำหนด) และค่าความดังเสียงสูงสุดมีค่าเท่ากับ 99.6 dB(A) (ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกำหนด)

3.บริเวณจุดตรวจวัดบ้านวัดป่าคีรีบรรพต ค่าความดังเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 51.0 dB(A) (ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกำหนด) และค่าความดังเสียงสูงสุดมีค่าเท่ากับ 81.1 dB(A) (ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกำหนด)

4. บริเวณจุดตรวจวัดบ้านเกษตรสมบูรณ์ ค่าความดังเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 51.8 dB(A) (ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกำหนด) และค่าความดังเสียงสูงสุดมีค่าเท่ากับ 95.0 dB(A) (ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกำหนด)

5.บริเวณจุดตรวจวัดเกษตรภูทอง(1) ค่าความดังเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 61.5 dB(A) (ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกำหนด) และค่าความดังเสียงสูงสุดมีค่าเท่ากับ 98.8 dB(A) (ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกำหนด)

6.บริเวณจุดตรวจวัดเกษตรภูทอง(2) ค่าความดังเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 48.4 dB(A) (ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกำหนด) และค่าความดังเสียงสูงสุดมีค่าเท่ากับ 83.0 dB(A) (ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

7.บริเวณจุดตรวจวัดหมุดหลักฐานที่ 2 ของห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำยืนศิลาทอง ค่าความดังเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 58.4 dB(A) (ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกำหนด) และค่าความดังเสียงสูงสุดมีค่าเท่ากับ 107.3 dB(A) (ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกำหนด)

8.บริเวณจุดตรวจวัดหมุดหลักฐานที่ 5 ของห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำยืนศิลาทอง ค่าความดังเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 47.6 dB(A)(ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกำหนด) และค่าความดังเสียงสูงสุดมีค่าเท่ากับ 76.4 dB(A) (ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกำหนด)

9. บริเวณจุดตรวจวัดบ้านสงวนรัตน์ ค่าความดังเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 55.3 dB(A)(ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกำหนด) และค่าความดังเสียงสูงสุดมีค่าเท่ากับ 98.9 dB(A) (ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกำหนด)

10.บริเวณจุดตรวจวัดวัดโนนทอง ค่าความดังเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 47.5 dB(A)(ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกำหนด) และค่าความดังเสียงสูงสุดมีค่าเท่ากับ 79.2 dB(A) (ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกำหนด)

11.บริเวณจุดตรวจวัดโรงโม่หินบริษัท ศิลาน้ำยืนจำกัด ค่าความดังเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 52.5 dB(A) (ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกำหนด) และค่าความดังเสียงสูงสุดมีค่าเท่ากับ 93.2 dB(A) (ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกำหนด)

12. บริเวณจุดตรวจวัดบ้านหนองแจงแมง ค่าความดังเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 67.7 dB(A) (ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกำหนด) และค่าความดังเสียงสูงสุดมีค่าเท่ากับ 110.2 dB(A) (ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกำหนด)

13.บริเวณจุดตรวจวัดโรงโม่หินศิลาสากล อุบลราชธานี จำกัด ค่าความดังเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 64.3 dB(A) (ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกำหนด) และค่าความดังเสียงสูงสุดมีค่าเท่ากับ 102.1 dB(A) (ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกำหนด)

14.บริเวณจุดตรวจวัดโรงโม่หิน บริษัท ส. เขมราฐ อินดัสตรี้ จำกัด ค่าความดังเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 65.0 dB(A) (ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกำหนด) และค่าความดังเสียงสูงสุดมีค่าเท่ากับ 96.1 dB(A) (ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกำหนด)

หมายเหตุ: มาตรฐานระดับเสียงตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่15(พ.ศ.2540) กำหนดให้ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงมีค่าได้ไม่เกิน 70 dB(A) และระดับเสียงสูงสุดมีค่าไม่เกิน 115 dB(A)

 สถานที่ตรวจวัด 1. บริเวณจุดตรวจวัดบ้านหนองเทา 2.บริเวณบ้านหนองทัพ 3.บริเวณวัดป่าคีรีบรรพต 4.บริเวณบ้านเกษตรสมบูรณ์ 5. บริเวณเกษตรภูทอง(1) 6.บริเวณเกษตรภูทอง (2) 7.บริเวณหมุดหลักฐานที่ 18 ของห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำยืนศิลาทอง 8.บริเวณบ้านนาสามัครคี 9.บริเวณบ้านสงวนรัตน์ 10
 โดย บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ a-t1213083276.jpg
 
 

Visitor Number
5202119
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]