การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. เทศบาลตำบลพุกร่าง
 อำเภอ พระพุทธบาท
 จังหวัด สระบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 32481/15741
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552
 รายละเอียด
 
  • ในระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคม 2552

เรื่องผลการตรวจวัดระดับเสียง  จำนวน 4 สถานี

  1. บริเวณวัดหนองจิก  ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 64.8dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  2. บริเวณโรงเรียนท้ายพิกุล  ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 61.9 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  3. บริเวณวัดศรีอำพร  ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 64.2 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  4. บริเวณหมู่บ้านกิตติ  ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 64.9 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

 

 

  • ในระหว่างวันที่ 26-27 สิงหาคม 2552

เรื่องผลการตรวจวัดระดับเสียง  จำนวน 4 สถานี

  1. บริเวณวัดหนองจิก  ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 62.8dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  2. บริเวณโรงเรียนท้ายพิกุล  ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 64.2 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  3. บริเวณวัดศรีอำพร  ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 61.2 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  4. บริเวณหมู่บ้านกิตติ  ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 62.5 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

หมายเหตุ: *มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป กำหนดให้ระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าได้ไม่เกิน 70.0 dB(A)

 สถานที่ตรวจวัด 1.วัดหนองจิก 2.โรงเรียนท้ายพิกุล 3.วัดศรีอำพร 4.หมู่บ้านกิตติ
 โดย บรษัท เอส.พี.เอส.คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5526322
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]