การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. ท่าตูม
 อำเภอ แก่งคอย
 จังหวัด สระบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 28675/15632
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2552
 รายละเอียด
 
  • ในระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคม 2552

เรื่องผลการตรวจคุณภาพเสียง  จำนวน 4 สถานี

  1. บริเวณสำนักงานโรงโม่หิน  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 53.6 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 83.3 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน) 
  2. บริเวณชุมชนบ้านนิคมสร้างตนเองซอย4(วัดเขาขุย) ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 56.9 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 106.6 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  3. บริเวณชุมชนบ้านโป่งค่า  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 53.3 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 88.3 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  4. บริเวณชุมชนบ้านคำใหญ่(วัดคำใหญ่)  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 63.7 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 94.8 dB(A)  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

 

หมายเหตุ: *มาตรฐานระดับเสียงตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่15(พ.ศ.2540) กำหนดให้ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงมีค่าได้ไม่เกิน 70 dB(A)  และระดับเสียงสูงสุดมีค่าไม่เกิน 115 dB(A)


 สถานที่ตรวจวัด 1.สำนักงานโรงโม่หิน 2.ชุมชนบ้านนิคมสร้างตนเองซอย4(วัดเขาขุย) 3.ชุมชนบ้านโป่งค่า 4.ชุมชนบ้านคำใหญ่(วัดคำใหญ่)
 โดย บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5138337
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]