การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. จอมบึง
 อำเภอ จอมบึง
 จังหวัด ราชบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 20986/14573
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552
 รายละเอียด
 
  • ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2552

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 2 สถานี

  1. บริเวณโรงโม่หิน บริษัท ปฐมศิลาสหมิตร จำกัด ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว โดยที่แนวขวางมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.445 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ 9 เฮิรตซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.00098 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.381 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 8 เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.00078 มิลลิเมตร ส่วนในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.318 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 6 เฮิตรซ์ และค่าการขจัดได้ เท่ากับ 0.00065 มิลลิเมตร และค่าความเร็วอนุภาคเฉลี่ยทั้ง 3 ทิศทาง เท่ากับ 0.508 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าแรงอัดอากาศ เท่ากับ 100.0 dB(L) (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
  2. บริเวณโรงโม่หิน บริษัท ศรีปฐมอุตสาหกรรม จำกัด  พบว่าไม่สามารถตรวจวัดค่าพบว่าไม่สามารถตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนได้ เนื่องจากว่าค่าความเร็วอนุภาคมีค่า <0.254 มิลลิเมตร/วินาที และระยะขจัด ไม่สามารถตรวจวัดค่าได้ ซึ่งค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย

 

  • ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2552

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 2 สถานี

  1. บริเวณโรงโม่หิน บริษัท ปฐมศิลาสหมิตร จำกัด ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว โดยที่แนวขวางมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.352 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ 10 เฮิรตซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.00075 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.280 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 6 เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.00023 มิลลิเมตร ส่วนในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.256 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 8 เฮิตรซ์ และค่าการขจัดได้ เท่ากับ 0.00013 มิลลิเมตร และค่าความเร็วอนุภาคเฉลี่ยทั้ง 3 ทิศทาง เท่ากับ 0.298 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าแรงอัดอากาศ เท่ากับ 100.0 dB(L) (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
  2. บริเวณโรงโม่หิน บริษัท ศรีปฐมอุตสาหกรรม จำกัด  พบว่าไม่สามารถตรวจวัดค่าพบว่าไม่สามารถตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนได้ เนื่องจากว่าค่าความเร็วอนุภาคมีค่า <0.254 มิลลิเมตร/วินาที และระยะขจัด ไม่สามารถตรวจวัดค่าได้ ซึ่งค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย

 

หมายเหตุ : *มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐาน ควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมือง(7พฤศจิกายน 2548) ในการวัดค่าความสั่นสะเทือน ถ้าค่าความสั่นสะเทือน ณ จุดที่ทำการวัดต่ำกว่า 0.254 มิลลิเมตรต่อวินาที เครื่องจะไม่สามารถตรวจรับสัญญาณคลื่นสั่นสะเทือนได้

 สถานที่ตรวจวัด 1.โรงโม่หิน บริษัท ปฐมศิลาสหมิตร จำกัด 2.โรงโม่หิน บริษัท ศรีปฐมอุตสาหกรรม จำกัด
 โดย บริษัท เอส.พี.เอส.คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5135020
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]