การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท.
 อำเภอ
 จังหวัด
 เลขที่ประทานบัตร 29348/15233
 ลำดับที่ 2
 เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน
 รายละเอียด
 

 

จากผลตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง โดยจะทำการตรวจวัดความสั่นสะเทือน (ความถี่, ความเร็วอนุภาค, การขจัด) จำนวน 3 สถานี ในวันที่ 8 ธันวาคม 2548 ซึ่งปรากฏผลการตรวจวัดดังนี้

 

1.       บริเวณบ้านหน้าเขา (บริเวณวัดเขาลูกช้าง) ขณะที่บริเวณหน้าเหมืองทำการะเบิด ตรวจพบความสั่นสะเทือน แต่ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน

2.       บริเวณถนนสาธารณะ ทางทิศตะวันออกของโครงการ ขณะที่บริเวณหน้าเหมืองทำการะเบิด ตรวจพบความสั่นสะเทือน แต่ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน

3.       บริเวณถนนสาธารณะ ทางทิศใต้ของโครงการ ขณะที่บริเวณหน้าเหมืองทำการะเบิด ตรวจพบความสั่นสะเทือน แต่ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน

 สถานที่ตรวจวัด 1. บริเวณบ้านหน้าเขา (บริเวณวัดเขาลูกช้าง) 2. บริเวณถนนสาธารณะ ทางทิศตะวันออกของโครงการ 3. บริเวณถนนสาธารณะ ทางทิศใต้ของโครงการ
 โดย -
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5330141
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]