การตรวจสอบ คุณภาพอากาศ
 อปท. เทศบาลเมืองทับกวาง
 อำเภอ แก่งคอย
 จังหวัด สระบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 27347/14975
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศในปี พ.ศ. 2549
 รายละเอียด
 
  • ในระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2549

เรื่องผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละออง  จำนวน 3 สถานี

1.  บริเวณโรงเรียนบ้านซับบอน

  • ระหว่างวันที่ 20 - 31 กรกฎาคม 2549 ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย  24  ชั่วโมง เท่ากับ 0.06  มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
  • ระหว่างวันที่ 10 - 21 สิงหาคม  2549 ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย  24  ชั่วโมง เท่ากับ 0.08  มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
  • ระหว่างวันที่ 15 - 26  กันยายน  2549 ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย  24  ชั่วโมง  เท่ากับ 0.12  มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร

2.  บริเวณหมู่บ้านหินลับ 

  • ระหว่างวันที่  4 -  14  กรกฎาคม 2549 ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย  24  ชั่วโมง    0.32  มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
  • ระหว่างวันที่ 11 - 20  สิงหาคม  2549 ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย  24  ชั่วโมง  เท่ากับ 0.08  มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
  • ระหว่างวันที่ 19  - 28  กันยายน  2549 ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย  24  ชั่วโมง  เท่ากับ 0.07  มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร

3.  บริเวณหมู่บ้านซับบอน   

  • ระหว่างวันที่  13 -  21  กรกฎาคม 2549 ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย  24  ชั่วโมง  เท่ากับ 0.03  มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
  • ระหว่างวันที่ 11 - 22  สิงหาคม  2549 ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย  24  ชั่วโมง  เท่ากับ 0.05  มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
  • ระหว่างวันที่ 11  - 20  กันยายน  2549 ปริมาณฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย  24  ชั่วโมง  เท่ากับ 0.06  มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร

 

หมายเหตุ: *มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) กำหนดให้ปริมาณฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย 24 ชั่วโมงจะต้องมีปริมาณฝุ่นละอองแขวนลอยทั้งหมดได้ไม่เกิน 0.330 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

 สถานที่ตรวจวัด 1.โรงเรียนบ้านซับบอน 2.หมู่บ้านหินลับ 3.หมู่บ้านซับบอน
 โดย บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5623846
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]