การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. มิตรภาพ
 อำเภอ มวกเหล็ก
 จังหวัด สระบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 27340/14390
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552
 รายละเอียด
 
 • ในระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2552

เรื่องผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ  จำนวน 12 สถานี  

1. บริเวณสถานีรถไฟหินลับ

 • วันที่ 20 กรกฎาคม 2552 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
 • วันที่ 26 สิงหาคม 2552 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
 • วันที่ 23 กันยายน 2552 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A)
 • วันที่ 24 ตุลาคม 2552 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
 • วันที่ 23 พฤศจิกายน 2552 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
 • วันที่ 22 ธันวาคม 2552 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 

 2. บริเวณวัดธนพัฒนาราม(ถ้ำสะพานหิน)

 • วันที่ 4 กรกฎาคม 2552 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
 • วันที่ 7 สิงหาคม 2552 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
 • วันที่ 3 กันยายน 2552 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A)
 • วันที่ 8 ตุลาคม 2552 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
 • วันที่ 6 พฤศจิกายน 2552 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
 • วันที่ 2 ธันวาคม 2552 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 

3. บริเวณบ้านผาเสด็จ  

 • วันที่ 21 กรกฎาคม 2552 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
 • วันที่ 27 สิงหาคม 2552 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
 • วันที่ 25 กันยายน 2552 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A)
 • วันที่ 26 ตุลาคม 2552 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
 • วันที่ 24 พฤศจิกายน 2552 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
 • วันที่ 23 ธันวาคม 2552 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 

4. บริเวณบ้านหินลับ  

 • วันที่ 20 กรกฎาคม 2552 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
 • วันที่ 26 สิงหาคม 2552 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
 • วันที่ 23 กันยายน 2552 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A)
 • วันที่ 24 ตุลาคม 2552 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
 • วันที่ 23 พฤศจิกายน 2552 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
 • วันที่ 22 ธันวาคม 2552 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 

5. บริเวณบ้านมอมะเกลือ

 • วันที่ 16 กรกฎาคม 2552 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
 • วันที่ 22 สิงหาคม 2552 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
 • วันที่ 18 กันยายน 2552 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A)
 • วันที่ 21 ตุลาคม 2552 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
 • วันที่ 20 พฤศจิกายน 2552 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
 • วันที่ 18 ธันวาคม 2552 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 

6. บริเวณบ้านเขามะกอก

 • วันที่ 15 กรกฎาคม 2552 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
 • วันที่ 20 สิงหาคม 2552 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
 • วันที่ 10 กันยายน 2552 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A)
 • วันที่ 15 ตุลาคม 2552 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
 • วันที่ 14 พฤศจิกายน 2552 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
 • วันที่ 16 ธันวาคม 2552 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 

7. บริเวณแนวทางรถไฟตรงข้ามประทานบัตร

 • วันที่ 13 กรกฎาคม 2552 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
 • วันที่ 18 สิงหาคม 2552 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
 • วันที่ 9 กันยายน 2552 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A)
 • วันที่ 14 ตุลาคม 2552 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
 • วันที่ 12 พฤศจิกายน 2552 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
 • วันที่ 15 ธันวาคม 2552 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 

8. บริเวณบ้านสะพานหินในแนวติดต่อกับประทานบัตรที่  280/2532

 • วันที่ 18 กรกฎาคม 2552 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
 • วันที่ 24 สิงหาคม 2552 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
 • วันที่ 21 กันยายน 2552 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A)
 • วันที่ 22 ตุลาคม 2552 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
 • วันที่ 21 พฤศจิกายน 2552 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
 • วันที่ 21 ธันวาคม 2552 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 

9. บริเวณสำนักสงฆ์เทพมงคล

 • วันที่ 31 กรกฎาคม 2552 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
 • วันที่ 31 สิงหาคม 2552 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
 • วันที่ 30 กันยายน 2552 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A)
 • วันที่ 31 ตุลาคม 2552 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
 • วันที่ 28 พฤศจิกายน 2552 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
 • วันที่ 29 ธันวาคม 2552 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 

10. บริเวณแนวถนนมิตรภาพตรงข้ามประทานบัตร สถานีที่1

 • วันที่ 10 กรกฎาคม 2552 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
 • วันที่ 8 สิงหาคม 2552 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
 • วันที่ 5 กันยายน 2552 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A)
 • วันที่ 10 ตุลาคม 2552 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
 • วันที่ 7 พฤศจิกายน 2552 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
 • วันที่ 5 ธันวาคม 2552 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 

11. บริเวณแนวถนนมิตรภาพตรงข้ามประทานบัตร สถานีที่2

 • วันที่ 11 กรกฎาคม 2552 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
 • วันที่ 17 สิงหาคม 2552 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
 • วันที่ 8 กันยายน 2552 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A)
 • วันที่ 13 ตุลาคม 2552 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
 • วันที่ 11 พฤศจิกายน 2552 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
 • วันที่ 9 ธันวาคม 2552 เวลา 16.30 น. ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 

 

หมายเหตุ: *มาตรฐานระดับเสียงตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน (พ.ศ.2548)  ให้ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงมีค่าได้ไม่เกิน 70 dB(A) และระดับเสียงสูงสุดมีค่าไม่เกิน 115 dB(A)


 สถานที่ตรวจวัด จำนวน 11 สถานี
 โดย บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5138267
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]