การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. เทศบาลเมืองทับกวาง
 อำเภอ แก่งคอย
 จังหวัด สระบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 27347/14975
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2549
 รายละเอียด
 
 • ในระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2549

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง  จำนวน  12 สถานี 

1.  บริเวณถนนมิตรภาพจุดที่อยู่ใกล้หน้าเหมือง (วัดพุทธนิมิต)

 • ระหว่างวันที่   3  กรกฎาคม  2549     เวลา  16.30 น.    ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
 • ระหว่างวันที่   1  สิงหาคม   2549      เวลา  16.30 น.    ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
 • ระหว่างวันที่   4  กันยายน  2549        เวลา  16.30 น.    ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A)

2.  บริเวณบ้านผาเสด็จ  

 • ระหว่างวันที่   27  กรกฎาคม  2549   เวลา  16.30 น.   ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
 • ระหว่างวันที่   26  สิงหาคม   2549   เวลา  16.45 น.    ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
 • ระหว่างวันที่   28  กันยายน  2549     เวลา  16.45 น.     ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A)

3.  บริเวณแนวถนนมิตรภาพตรงข้ามประทานบัตรสถานีที่ 1  

 • ระหว่างวันที่   8  กรกฎาคม  2549   เวลา  16.30 น.   ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A)
 • ระหว่างวันที่   5  สิงหาคม   2549    เวลา  16.35 น.   ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
  ระหว่างวันที่   11  กันยายน  2549    เวลา  16.30 น.   ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 

4.  บริเวณแนวถนนมิตรภาพตรงข้ามประทานบัตรสถานีที่ 2

 • ระหว่างวันที่   13  กรกฎาคม  2549    เวลา  16.40 น.    ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A)
 • ระหว่างวันที่   8  สิงหาคม   2549       เวลา  16.30 น.    ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A)
 • ระหว่างวันที่   13  กันยายน  2549      เวลา  16.45 น.     ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 

5.  บริเวณแนวทางรถไฟตรงข้ามประทานบัตร

 • ระหว่างวันที่   15  กรกฎาคม  2549    เวลา  16.30 น.   ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
 • ระหว่างวันที่  11  สิงหาคม   2549      เวลา  16.30 น.   ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A)
  ระหว่างวันที่   16  กันยายน  2549       เวลา  16.45 น.   ความดังเสียงน้อยกว่า  90 (dBa) 

6.  บริเวณบ้านเขามะกอก

 • ระหว่างวันที่   17  กรกฎาคม  2549    เวลา  16.30 น.    ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A)
 • ระหว่างวันที่  12  สิงหาคม   2549      เวลา  16.35 น.    ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
 • ระหว่างวันที่   18  กันยายน  2549       เวลา  16.40 น.    ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 

7.  บริเวณบ้านมอมะเกลือ

 • ระหว่างวันที่   19  กรกฎาคม  2549    เวลา  16.30 น.    ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
 • ระหว่างวันที่  18  สิงหาคม   2549      เวลา  16.30 น.    ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
 • ระหว่างวันที่   19  กันยายน  2549       เวลา  16.30 น.    ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 

8.  บริเวณบ้านสะพานหินในแนวติดต่อกับประทานบัตรที่  280/2532

 • ระหว่างวันที่   24  กรกฎาคม  2549    เวลา  16.30 น.    ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A)
 • ระหว่างวันที่  22  สิงหาคม   2549     เวลา  16.30 น.     ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A)
 • ระหว่างวันที่   25  กันยายน  2549      เวลา  16.35 น.     ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 

9.  บริเวณบ้านหินลับ

 • ระหว่างวันที่   25  กรกฎาคม  2549   เวลา  16.30 น.    ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A)
 • ระหว่างวันที่  24  สิงหาคม   2549     เวลา  16.45 น.   ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 
 • ระหว่างวันที่  27  กันยายน  2549       เวลา  16.35 น.   ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 

10.  บริเวณธนพัฒนาราม (ถ้ำสะพานหิน)

 • ระหว่างวันที่   5  กรกฎาคม  2549   เวลา  16.30 น.   ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A)
 • ระหว่างวันที่  3  สิงหาคม   2549    เวลา  16.30 น.    ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A)
 • ระหว่างวันที่  6  กันยายน  2549      เวลา  16.30 น.    ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A)

11.  บริเวณสถานีรถไฟหินลับ

 • ระหว่างวันที่  25  กรกฎาคม  2549   เวลา  16.30 น.     ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A)
 • ระหว่างวันที่  24  สิงหาคม   2549    เวลา  16.45 น.     ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A)
 • ระหว่างวันที่  27  กันยายน  2549      เวลา  16.35 น.     ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 

12.  บริเวณสำนักสงฆ์เทพมงคล

 • ระหว่างวันที่   31  กรกฎาคม  2549   เวลา  16.40 น.     ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A)
 • ระหว่างวันที่  30  สิงหาคม   2549     เวลา  16.40 น.     ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A)
  ระหว่างวันที่  30  กันยายน  2549       เวลา  16.30 น.     ความดังเสียงน้อยกว่า  90 dB(A) 

หมายเหตุ: 

                    * ในการวัดค่าความสั่นสะเทือนต่ำสุดของเครื่องมือคือ 0.5/วินาที  ถ้าค่าความสั่นสะเทือน ณ จุดที่ทำการวัดต่ำกว่า 0.5  มิลลิมเตร/วินาที  เครื่องจะไม่สามารถวัดค่าได้

                    *  ความเร็วอนุภาคสูงสุด  0.5  มิลลิเมตร/วินาที  เป็นความเร็วอนุภาคสูงสุดของการสั่นสะเทือนจากการระเบิดที่จะมีผลต่อการทำลาย  ซึ่งเป็นระดับที่ยอมรับของบุคคลทั่วไปรับรองโดย U.S. Bureau of Misws

                    *  ค่ามาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน  ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  (ในหนังสือราชกิจจานุเบกษา  เล่ม  114  ตอนที่ 52  วันที่ 16  มกราคม  2540)  กำหนดไว้ไม่เกิน  115  dBA

 สถานที่ตรวจวัด จำนวน 12 สถานี
 โดย บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5627751
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]