การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. เทศบาลตำบลแม่ทะ
 อำเภอ แม่ทะ
 จังหวัด ลำปาง
 เลขที่ประทานบัตร 30414/15294
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง
 รายละเอียด
 

 

บริษัท ศิลาสินลำปาง(2522) จำกัด
อปท. แม่ทะ
อำเภอ แม่ทะ
จังหวัด ลำปาง
เลขที่ประทานบัตร 69/2539 (ปบ.30414/15294)

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง  ในระหว่างวันที่  17-18 พฤศจิกายน 2548


เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2548
1. ผลจากการตรวจวัดบริเวณจุดตรวจวัดที่1 บริเวณบ้านบ้านผาลาด พบว่าระดับเสียงในรูปค่าเฉลี่ย 24ชั่วโมง
(Leq 24hrs)เท่ากับ 51.8dBA และระดับเสียงสูงสุด(Lmax)มีค่าเท่ากับ 82.5 dBA (ค่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
2. ผลจากการตรวจวัดบริเวณจุดตรวจวัดที่2 บริเวณบ้านพักพนักงานบ้านปู พบว่าระดับเสียงในรูปค่าเฉลี่ย 24ชั่วโมง(Leq 24hrs)
เท่ากับ 51.3 dBA และระดับเสียงสูงสุด(Lmax)มีค่าเท่ากับ 77 dBA (ค่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
3. ผลจากการตรวจวัดบริเวณจุดตรวจวัดที่3 บริเวณโรงโม่หิน พบว่าระดับเสียงในรูปค่าเฉลี่ย 24ชั่วโมง(Leq 24hrs)
เท่ากับ 65.8dBA และระดับเสียงสูงสุด(Lmax)มีค่าเท่ากับ85.8 dBA (ค่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
หมายเหตุ มาตราฐานคุณภาพเสียง กำหนดให้ระดับเสียงในรูปค่าเฉลี่ย 24ชั่วโมง(Leq 24hrs)มีค่าได้ไม่เกิน 70dBA
และกำหนดให้ระดับเสียงสูงสุด(Lmax)มีค่าได้ไม่เกิน 115dBA

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง  ในระหว่างวันที่  24-26 เมษายน 2549

เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงระหว่างวันที่ 24-26 เมษายน 2549
1. ผลจากการตรวจวัดบริเวณจุดตรวจวัดที่1 บริเวณบ้านบ้านผาลาด พบว่าระดับเสียงในรูปค่าเฉลี่ย 24ชั่วโมง
(Leq 24hrs)เท่ากับ 51.6 dBA และระดับเสียงสูงสุด(Lmax)มีค่าเท่ากับ 82.5 dBA (ค่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
2. ผลจากการตรวจวัดบริเวณจุดตรวจวัดที่2 บริเวณบ้านพักพนักงานบ้านปู พบว่าระดับเสียงในรูปค่าเฉลี่ย 24ชั่วโมง(Leq 24hrs)
เท่ากับ 48.7 dBA และระดับเสียงสูงสุด(Lmax)มีค่าเท่ากับ 73.2 dBA (ค่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
3. ผลจากการตรวจวัดบริเวณจุดตรวจวัดที่3 บริเวณโรงโม่หินศิลาสินลำปาง (2522) พบว่าระดับเสียงในรูปค่าเฉลี่ย 24ชั่วโมง(Leq 24hrs)
เท่ากับ 53.0 dBA และระดับเสียงสูงสุด(Lmax)มีค่าเท่ากับ86.2 dBA (ค่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
หมายเหตุ มาตราฐานคุณภาพเสียง กำหนดให้ระดับเสียงในรูปค่าเฉลี่ย 24ชั่วโมง(Leq 24hrs)มีค่าได้ไม่เกิน 70dBA
และกำหนดให้ระดับเสียงสูงสุด(Lmax)มีค่าได้ไม่เกิน 115dBA

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง  ในระหว่างวันที่  29-30 ตุลาคม 2549

เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงระหว่างวันที่ 29-30 ตุลาคม 2549

1. ผลจากการตรวจวัดบริเวณจุดตรวจวัดที่1 บริเวณบ้านบ้านผาลาด พบว่าระดับเสียงในรูปค่าเฉลี่ย 24ชั่วโมง
(Leq 24hrs)เท่ากับ 51.8 dBA และระดับเสียงสูงสุด(Lmax)มีค่าเท่ากับ 82.5 dBA (ค่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
2. ผลจากการตรวจวัดบริเวณจุดตรวจวัดที่2 บริเวณบ้านพักพนักงานบ้านปู พบว่าระดับเสียงในรูปค่าเฉลี่ย 24ชั่วโมง(Leq 24hrs)
เท่ากับ 51.3 dBA และระดับเสียงสูงสุด(Lmax)มีค่าเท่ากับ 77.0 dBA (ค่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
3. ผลจากการตรวจวัดบริเวณจุดตรวจวัดที่3 บริเวณโรงโม่หินศิลาสินลำปาง (2522) พบว่าระดับเสียงในรูปค่าเฉลี่ย 24ชั่วโมง(Leq 24hrs)
เท่ากับ 65.8 dBA และระดับเสียงสูงสุด(Lmax)มีค่าเท่ากับ 85.8 dBA (ค่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
หมายเหตุ มาตราฐานคุณภาพเสียง กำหนดให้ระดับเสียงในรูปค่าเฉลี่ย 24ชั่วโมง(Leq 24hrs)มีค่าได้ไม่เกิน 70dBA
และกำหนดให้ระดับเสียงสูงสุด(Lmax)มีค่าได้ไม่เกิน 115dBA


 

 สถานที่ตรวจวัด จุดตรวจวัดที่1 บริเวณบ้านบ้านผาลาด , จุดตรวจวัดที่2 บริเวณบ้านพักพนักงานบ้านปู และ จุดตรวจวัดที่3 บริเวณโรงโม่หิน
 โดย บริษัท เอ็นแคด คอนซัลแตนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5621921
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]