การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. ด่านช้าง
 อำเภอ นากลาง
 จังหวัด หนองบัวลำภู
 เลขที่ประทานบัตร 25220/15563
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดระดับความดังเสียง ระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 2550
 รายละเอียด
 

ผลการตรวจวัดระดับความดังเสียงจำนวน 4 สถานี ดังนี้

1. บริเวณจุดตรวจวัดโรงโม่หินสากลพัฒนา ค่าความดังเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 59.8 dB(A)    (ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกำหนด) และค่าความดังเสียงสูงสุดมีค่าเท่ากับ 89.3 dB(A) (ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกำหนด)

2.บริเวณจุดตรวจวัดโนนถาวรสามัคคี (ชุมชนบ้านโนนถาวร) ค่าความดังเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 52.0 dB(A) (ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกำหนด) และค่าความดังเสียงสูงสุดมีค่าเท่ากับ 89.8 dB(A) (ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกำหนด)

3.บริเวณจุดตรวจวัดชุมชนบ้านผาเจาะ ค่าความดังเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 57.7 dB(A) (ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกำหนด) และค่าความดังเสียงสูงสุดมีค่าเท่ากับ 88.4 dB(A) (ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกำหนด)

4. บริเวณจุดตรวจวัดวัดอุดมวารีในชุมชนบ้านวังโปร่ง ค่าความดังเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 53.9 dB(A) (ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกำหนด) และค่าความดังเสียงสูงสุดมีค่าเท่ากับ 87.5 dB(A) (ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกำหนด)

หมายเหตุ: มาตรฐานระดับเสียงตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่15(พ.ศ.2540) กำหนดให้ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงมีค่าได้ไม่เกิน 70 dB(A) และระดับเสียงสูงสุดมีค่าไม่เกิน 115 dB(A)

 

 สถานที่ตรวจวัด 1.โรงโม่หินสากลพัฒนา 2.วัดโนนถาวรสามัคคี(ชุมชนบ้านโนนถาวร) 3.ชุมชนบ้านผาเจาะ 4.วัดอุดมวารีในชุมชนบ้านวังโปร่ง
 โดย บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5627535
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]