การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. ด่านช้าง
 อำเภอ นากลาง
 จังหวัด หนองบัวลำภู
 เลขที่ประทานบัตร 25220/15563
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน วันที่ 13 มิถุนายน 2550
 รายละเอียด
 

ผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน จำนวน 2 สถานี

 

1. บริเวณจุดตรวจวัดวัดโนนสามัคคี (ชุมชนบ้านโนนถาวร)

ค่าการวัด

แนวแกนดิ่ง (Vertical)

แนวแกนยาว (Longitudinal)

แนวแกนตามขวาง(Transverse)

ผลการตรวจวัด

ค่ามาตรฐาน

ผลการตรวจวัด

ค่ามาตรฐาน

ผลการตรวจวัด

ค่ามาตรฐาน

ความเร็วอนุภาค (mm/s)

< 0.254

-

< 0.254

-

< 0.254

-

ความถี่(Hz )

NA

-

NA

-

NA

-

ค่าการขจัด(mm)

NA

-

NA

-

NA

-

 

2. บริเวณจุดตรวจวัดวัดพุทธบรรพต (ชุมชนบ้านผาเจาะ)

ค่าการวัด

แนวแกนดิ่ง (Vertical)

แนวแกนยาว (Longitudinal)

แนวแกนตามขวาง(Transverse)

ผลการตรวจวัด

ค่ามาตรฐาน

ผลการตรวจวัด

ค่ามาตรฐาน

ผลการตรวจวัด

ค่ามาตรฐาน

ความเร็วอนุภาค (mm/s)

0.572

32.7

0.762

27.6

0.572

30.2

ความถี่(Hz )

26

26

22

22

24

24

ค่าการขจัด(mm)

0.00372

0.20

0.00536

0.20

0.00369

0.20

 

ดังนั้น ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนของทั้ง 2 สถานี พบว่าบริเวณจุดตรวจวัดวัดโนนสามัคคี (ชุมชนบ้านโนนถาวร) ระดับความสั่นสะเทือนมีค่าต่ำมาก จนเครื่องไม่สามารถตรวจวัดคลื่นสั่นสะเทือนได้ ส่วนบริเวณจุดตรวจวัดวัดพุทธบรรพต (ชุมชนบ้านผาเจาะ) เครื่องสามารถตรวจจับคลื่นสั่นสะเทือนได้ในระดับต่ำ และอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548

 

หมายเหตุ : * มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐาน ควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมือง (7 พฤศจิกายน 2548) ในการวัดค่าความสั่นสะเทือน ณ จุดที่ทำการวัดต่ำกว่า 0.254 มิลลิเมตรต่อวินาที เครื่องจะไม่สามารถตรวจรับสัญญาณคลื่นสั่นสะเทือนได้

            * NA = ไม่สามารถระบุความถี่และระยะการขจัดที่เกิดขึ้นได้

 สถานที่ตรวจวัด 1. บริเวณวัดโนนสามัคคี (ชุมชนบ้านโนนถาวร) 2.บริเวณวัดพุทธบรรพต(ชุมชนบ้านผาเจาะ)
 โดย บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5330233
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]