การตรวจสอบ คุณภาพอากาศ
 อปท. ด่านช้าง
 อำเภอ นากลาง
 จังหวัด หนองบัวลำภู
 เลขที่ประทานบัตร 25220/15563
 ลำดับที่ 2
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ระหว่างวันที่ 6-7 ธันวาคม 2550
 รายละเอียด
 

การตรวจสอบคุณภาพอากาศ 4 สถานี

1. บริเวณจุดตรวจวัดโรงโม่หินสากลพัฒนา มีปริมาณฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 0.141มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกำหนด)

2.บริเวณจุดตรวจวัดชุมชนบ้านโนนถาวร มีปริมาณฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 0.124มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร(ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกำหนด)

3.บริเวณจุดตรวจวัดชุมชนบ้านผาเจาะ มีปริมาณฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 0.172 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร(ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกำหนด)

4.บริเวณจุดตรวจวัดวัดอุดมวารีในชุมชนบ้านวังโปร่ง มีปริมาณฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 0.117 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร(ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกำหนด)

หมายเหตุ: มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) กำหนดให้ปริมาณฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย 24 ชัวโมง มีค่าได้ไม่เกิน 0.33 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

 สถานที่ตรวจวัด 1. บริเวณโรงโม่หินสากลพัฒนา 2.บริเวณชุมชนบ้านโนนถาวร 3.บริเวณชุมชนบ้านผาเจาะ 4.บริเวณวัดอุดมวารีในชุมชนบ้านวังโปร่ง
 โดย บริษัท เอ็นไวโรนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ a-t1217819282.jpg
 
 

Visitor Number
5135335
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]