การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. ด่านช้าง
 อำเภอ นากลาง
 จังหวัด หนองบัวลำภู
 เลขที่ประทานบัตร 25220/15563
 ลำดับที่ 2
 เรื่อง ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน ระหว่างวันที่ 6 ธันวาคม 2550
 รายละเอียด
 

ผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน จำนวน 2 สถานี

 

1. บริเวณจุดตรวจวัดวัดโนนสามัคคี (ชุมชนบ้านโนนถาวร)

 

ค่าการวัด

แนวแกนดิ่ง (Vertical)

แนวแกนยาว (Longitudinal)

แนวแกนตามขวาง(Transverse)

ผลการตรวจวัด

ค่ามาตรฐาน

ผลการตรวจวัด

ค่ามาตรฐาน

ผลการตรวจวัด

ค่ามาตรฐาน

ความเร็วอนุภาค (mm/s)

0.191

50.8

0.191

33.9

0.381

22.6

ความถี่(Hz )

57

> 40

27

27

18

18

ค่าการขจัด(mm)

0.00003

0.20

0.00003

0.20

0.00434

0.20

 

2. บริเวณจุดตรวจวัดวัดพุทธบรรพต (ชุมชนบ้านผาเจาะ)

 

ค่าการวัด

แนวแกนดิ่ง (Vertical)

แนวแกนยาว (Longitudinal)

แนวแกนตามขวาง(Transverse)

ผลการตรวจวัด

ค่ามาตรฐาน

ผลการตรวจวัด

ค่ามาตรฐาน

ผลการตรวจวัด

ค่ามาตรฐาน

ความเร็วอนุภาค (mm/s)

1.00

40.2

1.65

42.7

1.21

42.7

ความถี่(Hz )

32

32

34

34

34

34

ค่าการขจัด(mm)

0.00476

0.20

0.00729

0.20

0.00670

0.20

ดังนั้น ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนของทั้ง 2 สถานี พบว่าเครื่องมือตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือนสามารถตรวจจับคลื่นความสั่นสะเทือนจากการระเบิดหินของเหมืองได้ในระดับต่ำ แสดงว่าความสั่นสะเทือนที่เกิดจากการระเบิดหน้าเหมืองไม่มีผลกระทบต่อบริเวณชุมชนใกล้เคียง

หมายเหตุ : มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐาน ควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมือง (7 พฤศจิกายน 2548) ในการวัดค่าความสั่นสะเทือน ณ จุดที่ทำการวัดต่ำกว่า 0.254 มิลลิเมตรต่อวินาที เครื่องจะไม่สามารถตรวจรับสัญญาณคลื่นสั่นสะเทือนได้

 สถานที่ตรวจวัด 1. บริเวณวัดโนนสามัคคี (ชุมชนบ้านโนนถาวร) 2.บริเวณวัดพุทธบรรพต(ชุมชนบ้านผาเจาะ)
 โดย บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5290002
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]