การตรวจสอบ คุณภาพน้ำ
 อปท. ด่านช้าง
 อำเภอ นากลาง
 จังหวัด หนองบัวลำภู
 เลขที่ประทานบัตร 25220/15563
 ลำดับที่ 2
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน วันที่ 8 ธันวาคม 2550
 รายละเอียด
 

เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน จำนวน 1 สถานี

 

1. บริเวณจุดตรวจวัดน้ำผิวดินห้วยพะเนียง

·        ผลจากการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH )เท่ากับ 7.84 (ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 5.0-9.0)

·        ผลจากการตรวจวัดค่าความขุ่น (turbidity) เท่ากับ 10.9 NTU (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

·        ผลจากการตรวจวัดค่าสารทั้งหมดที่ละลายน้ำ (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 150.0 มิลลิกรัมต่อลิตร  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

·        ผลจากการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids) เท่ากับ 4.0 มิลลิกรัมต่อลิตร (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

·        ผลจากการตรวจวัดปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) มีค่าเท่ากับ 0.347 มิลลิกรัมต่อลิตร  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

·        ผลการตรวจวัดปริมาณซัลเฟต (Sulfate) มีค่าเท่ากับ 2.300 มิลลิกรัมต่อลิตร(ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

·        ผลจากการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) มีค่าเท่ากับ 127.04 มิลลิกรัมต่อลิตร as CaCO3 (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

 

สรุปได้ว่า คุณภาพน้ำผิวดินห้วยพะเนียง มีดัชนีที่ตรวจพบเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานมีค่าอยู่ในมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินประเภทที่ 3 แต่หากจะนำน้ำมาใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคจะต้องผ่านการฆ่าเชื้อตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำทั่วไปก่อน

 

เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน จำนวน 4 สถานี

 

2. ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำบาดาลบริเวณประปาบ้านโนนถาวร ดังนี้

 

คุณภาพน้ำบาดาล

ผลการตรวจวัด

เกณฑ์อนุโลมสูงสุด

ความเป็นกรด-ด่าง(pH)

6.94

6.5 - 9.2

ปริมาณสารแขวนลอย (Suspended Solids)

<0.1

ไม่ได้กำหนด

ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายน้ำ(Total Dissolved Solids)

908.0 มิลลิกรัมต่อลิตร

1,200 มิลลิกรัมต่อลิตร

ความกระด้างทั้งหมด          (Total Hardness)

667.97 มิลลิกรัมต่อลิตร as CaCO3

500 มิลลิกรัมต่อลิตร

as CaCO3

ค่าความขุ่น (Turbidity)

3.9 NTU

20 NTU

ปริมาณเหล็กทั้งหมด       (Total Iron)

0.059 มิลลิกรัมต่อลิตร

1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร

ซัลเฟต (Sulfate)

11.031 มิลลิกรัมต่อลิตร

250 มิลลิกรัมต่อลิตร

 

สรุปไดว่า คุณภาพน้ำบาดาลบริเวณประปาบ้านโนนถาวร ดัชนีที่ตรวจพบส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด ยกเว้นค่าความกระด้างที่มีค่าสูงเกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด

 

3. ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำบาดาลบริเวณบ้านผาเจาะ ดังนี้

 

คุณภาพน้ำบาดาล

ผลการตรวจวัด

เกณฑ์อนุโลมสูงสุด

ความเป็นกรด-ด่าง(pH)

7.26

6.5 - 9.2

ปริมาณสารแขวนลอย (Suspended Solids)

<0.1

ไม่ได้กำหนด

ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายน้ำ(Total Dissolved Solids)

806.0 มิลลิกรัมต่อลิตร

1,200 มิลลิกรัมต่อลิตร

ความกระด้างทั้งหมด          (Total Hardness)

663.88 มิลลิกรัมต่อลิตร as CaCO3

500 มิลลิกรัมต่อลิตร

as CaCO3

ค่าความขุ่น (Turbidity)

14.7 NTU

20 NTU

ปริมาณเหล็กทั้งหมด       (Total Iron)

1.110 มิลลิกรัมต่อลิตร

1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร

ซัลเฟต (Sulfate)

11.743 มิลลิกรัมต่อลิตร

250 มิลลิกรัมต่อลิตร

 

สรุปไดว่า คุณภาพน้ำบาดาลบริเวณบ้านผาเจาะ ดัชนีที่ตรวจพบส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด ยกเว้น เหล็ก และค่าความกระด้างที่มีค่าสูงเกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด

 

4. ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำบาดาลบริเวณประปาบาดาลของโรงโม่ ดังนี้

 

คุณภาพน้ำบาดาล

ผลการตรวจวัด

เกณฑ์อนุโลมสูงสุด

ความเป็นกรด-ด่าง(pH)

7.16

6.5 - 9.2

ปริมาณสารแขวนลอย (Suspended Solids)

2.0

ไม่ได้กำหนด

ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายน้ำ(Total Dissolved Solids)

906.0 มิลลิกรัมต่อลิตร

1,200 มิลลิกรัมต่อลิตร

ความกระด้างทั้งหมด          (Total Hardness)

719.20 มิลลิกรัมต่อลิตร as CaCO3

500 มิลลิกรัมต่อลิตร

as CaCO3

ค่าความขุ่น (Turbidity)

3.5 NTU

20 NTU

ปริมาณเหล็กทั้งหมด       (Total Iron)

0.187 มิลลิกรัมต่อลิตร

1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร

ซัลเฟต (Sulfate)

12.873 มิลลิกรัมต่อลิตร

250 มิลลิกรัมต่อลิตร

 

สรุปไดว่า คุณภาพน้ำบาดาลบริเวณประปาบาดาลของโรงโม่ ดัชนีที่ตรวจพบส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด ยกเว้น ค่าความกระด้างที่มีค่าสูงเกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด

 

5. ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำบาดาลบริเวณน้ำบ่อตื้นบ้านวังโปร่ง ดังนี้

 

คุณภาพน้ำบาดาล

ผลการตรวจวัด

เกณฑ์อนุโลมสูงสุด

ความเป็นกรด-ด่าง(pH)

7.24

6.5 - 9.2

ปริมาณสารแขวนลอย (Suspended Solids)

2.0

ไม่ได้กำหนด

ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายน้ำ(Total Dissolved Solids)

254.0 มิลลิกรัมต่อลิตร

1,200 มิลลิกรัมต่อลิตร

ความกระด้างทั้งหมด          (Total Hardness)

260.22 มิลลิกรัมต่อลิตร as CaCO3

500 มิลลิกรัมต่อลิตร

as CaCO3

ค่าความขุ่น (Turbidity)

5.1 NTU

20 NTU

ปริมาณเหล็กทั้งหมด       (Total Iron)

0.397 มิลลิกรัมต่อลิตร

1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร

ซัลเฟต (Sulfate)

2.977 มิลลิกรัมต่อลิตร

250 มิลลิกรัมต่อลิตร

 

สรุปไดว่า คุณภาพบริเวณน้ำบ่อตื้นบ้านวังโปร่ง ทุกดัชนีที่ตรวจพบมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด

 

หมายเหตุ: *มาตรฐานคุณภาพน้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 12(พ.ศ.2542) เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการทางวิชาการสำหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ

 

มาตรฐานคุณภาพน้ำบาดาล

เกณฑ์กำหนดที่เหมาะสม

เกณฑ์อนุโลมสูงสุด

ความเป็นกรด-ด่าง(pH)

7.0 - 8.5

6.5 - 9.2

ปริมาณสารแขวนลอย (Suspended Solids)

ไม่ได้กำหนด

ไม่ได้กำหนด

ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายน้ำ(Total Dissolved Solids)

600 มิลลิกรัมต่อลิตร

1,200 มิลลิกรัมต่อลิตร

ความกระด้างทั้งหมด          (Total Hardness)

300 มิลลิกรัมต่อลิตร as CaCO3

500 มิลลิกรัมต่อลิตร

as CaCO3

ค่าความขุ่น (Turbidity)

5 NTU

20 NTU

ปริมาณเหล็กทั้งหมด       (Total Iron)

0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร

1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร

ซัลเฟต (Sulfate)

200 มิลลิกรัมต่อลิตร

250 มิลลิกรัมต่อลิตร

 

                * มาตรฐานคุณภาพน้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 12(พ.ศ. 2542)เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการทางวิชาการสำหรับการป้องกันทางด้านสาธารณสุขและป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ

          * มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน  ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8       (พ.ศ. 2537) แหล่งน้ำประเภท 3

 

 สถานที่ตรวจวัด 1. บริเวณน้ำผิวดินห้วยพะเนียง 2. คุณภาพน้ำบาดาลบริเวณประปาบ้านโนนถาวร 3. คุณภาพน้ำบาดาลบริเวณบ้านผาเจาะ 4. คุณภาพน้ำบาดาลบริเวณประปาบาดาลของโรงโม่ 5. คุณภาพน้ำบาดาลบริเวณน้ำบ่อตื้นบ้านวังโปร่ง
 โดย บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5293808
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]