การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. หน้าพระลาน
 อำเภอ เฉลิมพระเกียรติ
 จังหวัด สระบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 17310/13865
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553
 รายละเอียด
 
  • ในระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม 2553

เรื่องผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ  จำนวน 3 สถานี 

1. บริเวณโรงเรียนบ้านเขารวก  ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 56.3 dB(A)  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

2. บริเวณวัดหน้าพระลาน  ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 60.0 dB(A)  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

3. บริเวณวัดถ้ำศรีวิไล  ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 54.9 dB(A)  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน) 

  • ในระหว่างวันที่ 19-21 เดือนพฤษภาคม 2553

เรื่องผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ  จำนวน 3 สถานี 

1. บริเวณโรงเรียนบ้านเขารวก  ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 60.2 dB(A)  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

2. บริเวณวัดหน้าพระลาน  ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 60.1 dB(A)  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

3. บริเวณวัดถ้ำศรีวิไล  ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 57.4 dB(A)  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน) 

  • ในระหว่างวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2553

เรื่องผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ  จำนวน 3 สถานี 

1. บริเวณโรงเรียนบ้านเขารวก  ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 60.3 dB(A)  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

2. บริเวณวัดหน้าพระลาน  ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 67.9 dB(A)  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

3. บริเวณวัดถ้ำศรีวิไล  ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 56.6 dB(A)  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน) 

  • ในระหว่างวันที่ 27-28 ตุลาคม 2553

เรื่องผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ  จำนวน 3 สถานี 

1. บริเวณโรงเรียนบ้านเขารวก  ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 62.7 dB(A)  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

2. บริเวณวัดหน้าพระลาน  ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 64.4 dB(A)  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

3. บริเวณวัดถ้ำศรีวิไล  ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 60.0 dB(A)  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน) 

หมายเหตุ: *มาตรฐานระดับเสียงตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่15 (พ.ศ.2540) กำหนดให้ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงมีค่าได้ไม่เกิน 70 dB(A) และระดับเสียงสูงสุดมีค่าไม่เกิน 115 dB(A)

 

 สถานที่ตรวจวัด 1. บริเวณโรงเรียนบ้านเขารวก 2. บริเวณวัดหน้าพระลาน 3. บริเวณวัดถ้ำศรีวิไล
 โดย บริษัท เอส.พี.เอส.คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5138278
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]