การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. เทศบาลตำบลโคกตูม
 อำเภอ เมือง
 จังหวัด ลพบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 29177/15681
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน ในปี พ.ศ. 2552
 รายละเอียด
 
  • ในวันที่ 25-26 สิงหาคม 2552

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 2 สถานี

  1. บริเวณบ้านเลขที่ 102 หมู่ที่ 10  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว โดยที่แนวขวางมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.445 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่ได้น้อยกว่า 151 เฮิรตซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.00115 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.254มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 64     เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.00016 มิลลิเมตร ส่วนในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.381 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ 26 เฮิรตซ์ และค่าการขจัดได้ เท่ากับ 0.00260 มิลลิเมตร
  2. บริเวณวัดเสมาทอง  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบสัญญาณความสั่นสะเทือนในแกนต่างๆ ดังนี้ แกน TRANSVERSE มีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.318 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่ได้น้อยกว่า 73 เฮิรตซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.00078 มิลลิเมตร  แกน VERTICAL ตรวจวัดค่าความถี่ไม่พบ ตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคได้เท่ากับ 0.127 มิลลิเมตร/วินาที ค่าการขจัดเท่ากับ 0.00003 มิลลิเมตร ส่วนแกน LONGTDINAL มีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.318 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่ได้64  เฮิรตซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.00078 มิลลิเมตร  
  • ในวันที่ 11 ธันวาคม 2552

 

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 2 สถานี

  1. บริเวณบ้านเลขที่ 102 หมู่ที่ 10  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว โดยที่แนวขวางมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.127 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่ได้น้อยกว่า 100 เฮิรตซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.00003 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.318 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 73     เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.00003 มิลลิเมตร ส่วนในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.381 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ 73 เฮิรตซ์ และค่าการขจัดได้ เท่ากับ 0.00003 มิลลิเมตร
  2. บริเวณวัดเสมาทอง  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบสัญญาณความสั่นสะเทือนในแกนต่างๆ ดังนี้ แกน TRANSVERSE ตรวจวัดความถี่ไม่พบ ตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคไม่พบ ค่าการขจัดไม่พบ แกน VERTICAL ตรวจวัดค่าความถี่ไม่พบ ตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคได้เท่ากับ 0.127 มิลลิเมตร/วินาที ค่าการขจัดไม่พบ ส่วนแกน LONGTDINAL ตรวจวัดค่าความถี่ไม่พบ ตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคไม่พบ 

หมายเหตุ : *มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐาน ควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมือง(7พฤศจิกายน 2548) ในการวัดค่าความสั่นสะเทือน ถ้าค่าความสั่นสะเทือน ณ จุดที่ทำการวัดต่ำกว่า 0.254 มิลลิเมตรต่อวินาที เครื่องจะไม่สามารถตรวจรับสัญญาณคลื่นสั่นสะเทือนได้

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณบ้านเลขที่ 102 หมู่ที่ 10 2.บริเวณวัดเสมาทอง
 โดย บริษัทพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรจำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5135690
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]