การตรวจสอบ คุณภาพน้ำ
 อปท. เทศบาลตำบลโคกตูม
 อำเภอ เมือง
 จังหวัด ลพบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 29110/15382
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2552
 รายละเอียด
 

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน 

 • ในวันที่  25 มิถุนายน 2552  จำนวน 1 สถานี

1. น้ำที่ระบายออกจากหน้าเหมือง

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 8.16(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0 – 9.0)
 • ผลการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids) เท่ากับ 3.5 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน 

 • ในวันที่  26 มิถุนายน 2552จำนวน 2 สถานี

1. บริเวณบ้านเรือนราษฎรด้านทิศตะวันออกของโรงแต่งแร่

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 6.99 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 6.5-9.2 )
 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 3.7NTU (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 20 NTU )
 • ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) เท่ากับ < 0.05 mg/L (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ1.0 ml/l)
 • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 705.73 mg/l  as CaCO3 (เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 500 ml/l)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณซัลเฟต (SO4) เท่ากับ 9.944 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 250 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมด(Total Suspended Solid) เท่ากับ <2.5 mg/l (ไม่กำหนดค่ามาตรฐาน)

 

2. บ้านเรือนราษฎรด้านทิศตะวันตกของโรงแต่งแร่

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 8.02(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 6.5-9.2 )
 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 7.6 NTU (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 20 NTU )
 • ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) เท่ากับ 0.21 mg/L (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ1.0 ml/l)
 • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 305.74 mg/l  as CaCO3 (เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 500 ml/l)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณซัลเฟต (SO4) เท่ากับ 7.222 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 250 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมด(Total Suspended Solid) เท่ากับ 3.8 mg/l (ไม่กำหนดค่ามาตรฐาน)

 

หมายเหตุ: *มาตรฐานคุณภาพน้ำบาดาลที่ใช้บริโภค ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 12        (พ.ศ.2542) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ

                 *มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำ ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมตามน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน

 สถานที่ตรวจวัด น้ำผิวดิน 1. น้ำที่ระบายออกจากหน้าเหมือง น้ำใต้ดิน 1. บริเวณบ้านเรือนราษฎรด้านทิศตะวันออกของโรงแต่งแร่ 2. บ้านเรือนราษฎรด้านทิศตะวันตกของโรงแต่งแร่
 โดย บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5208947
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]