การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. พลับพลาไชย
 อำเภอ อู่ทอง
 จังหวัด สุพรรณบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 28464/15296
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน ในปี พ.ศ. 2552
 รายละเอียด
 
 • ในวันที่ 17-22 เมษายน 2552

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 6 สถานี


1. พื้นที่โครงการ(มาตรศรีฟาร์มโค)  ตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

 •  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว โดยที่แนวขวางมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 9.33 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ 21 เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.0064 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ5.71มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 21 เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.0498 มิลลิเมตร ส่วนในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 13.7มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 13 เฮิร์ตและค่าการขจัดได้ เท่ากับ 0.1540 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)

 2. บริเวณพื้นที่โครงการ (ปั้มน้ำมัน) ตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

 • ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว โดยที่แนวขวางมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 2.60 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ 13 เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.0298 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ2.35มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 18 เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.0202 มิลลิเมตร ส่วนในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 3.40มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 9 เฮิร์ตและค่าการขจัดได้ เท่ากับ 0.499 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)

3. บริเวณพื้นที่โครงการ (โรงโม่หินบริษัท ศิลามาตรศรี จำกัด) ตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

 • ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว โดยที่แนวขวางมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.0952มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ 17 เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.00083 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.0794 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 39  เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.00057 มิลลิเมตร ส่วนในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.127มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 21 เฮิร์ตและค่าการขจัดได้ เท่ากับ 0.00091 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)

4. บริเวณบ้านเขาวงศ์ ตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

 • ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว โดยที่แนวขวางมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ1.27มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ 13 เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.0202 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 1.65 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 15 เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.0236 มิลลิเมตร ส่วนในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 2.41 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 12 เฮิร์ตและค่าการขจัดได้ เท่ากับ 0.0263 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)

5. บริเวณบ้านเขาทอก ตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

 • ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว โดยที่แนวขวางมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ<0.25วินาที  ค่าความถี่ไม่สามารถตรวจวัดได้ ค่าการขจัดไม่สามารถวัดได้ ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ<0.254มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ไม่สามรถตรวจวัดได้ การขจัดไม่สามรถตรวจวัดได้ ส่วนในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ <0.25วินาที  ค่าความถี่ไม่สามารถตรวจวัดได้ ค่าการขจัดไม่สามารถวัดได้  (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)

6. แหล่งโบราณคดีเขาพระ ตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

 • ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว โดยที่แนวขวางมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ0.572มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ 14 เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.00617 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.318มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 10 เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.00378 มิลลิเมตร ส่วนในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.445มตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 17เฮิร์ตและค่าการขจัดได้ เท่ากับ 0.00406เมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)

 
 

 • ในวันที่ 24-25 สิงหาคม 2552

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 6 สถานี


1. พื้นที่โครงการ(มาตรศรีฟาร์มโค)  ตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

 •  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว โดยที่แนวขวางมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 3.49 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ 13 เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.0418 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ1.21มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 13 เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.0156 มิลลิเมตร ส่วนในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 2.60 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 16 เฮิร์ตและค่าการขจัดได้ เท่ากับ 0.0263 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)

 2. บริเวณพื้นที่โครงการ (ปั้มน้ำมัน) ตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

 • ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว โดยที่แนวขวางมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.826มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ 12 เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.0107 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.0075มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 12 เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.572 มิลลิเมตร ส่วนในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0889มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 12 เฮิร์ตและค่าการขจัดได้ เท่ากับ 0.0117 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)

3. บริเวณพื้นที่โครงการ (โรงโม่หินบริษัท ศิลามาตรศรี จำกัด) ตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

 • ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว โดยที่แนวขวางมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.492มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ 9.3 เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.00807 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ0.476 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 9.0  เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.00829 มิลลิเมตร ส่วนในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.623มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 11 เฮิร์ตและค่าการขจัดได้ เท่ากับ 0.00933 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)

4. บริเวณบ้านเขาวงศ์ ตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

 • ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว โดยที่แนวขวางมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ0.841มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ 14 เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.00944 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.651มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 12 เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.00850 มิลลิเมตร ส่วนในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 1.57 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 13 เฮิร์ตและค่าการขจัดได้ เท่ากับ 0.07930 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)

5. บริเวณบ้านเขาทอก ตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

 • ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว โดยที่แนวขวางมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ<0.127วินาที  ค่าความถี่ไม่สามารถตรวจวัดได้ ค่าการขจัดไม่สามารถวัดได้ ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ<0.127มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ไม่สามรถตรวจวัดได้ การขจัดไม่สามรถตรวจวัดได้ ส่วนในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ <0.127วินาที  ค่าความถี่ไม่สามารถตรวจวัดได้ ค่าการขจัดไม่สามารถวัดได้  (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)

 

6. แหล่งโบราณคดีเขาพระ ตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

 • ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว โดยที่แนวขวางมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ<0.254วินาที  ค่าความถี่ไม่สามารถตรวจวัดได้ ค่าการขจัดไม่สามารถวัดได้ ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ<0.254มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ไม่สามรถตรวจวัดได้ การขจัดไม่สามรถตรวจวัดได้ ส่วนในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ <0.254วินาที  ค่าความถี่ไม่สามารถตรวจวัดได้ ค่าการขจัดไม่สามารถวัดได้  (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)

 

 • ในวันที่ 27-28 ธันวาคม  2552

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 6 สถานี


1. พื้นที่โครงการ(มาตรศรีฟาร์มโค)  ตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

 •  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว โดยที่แนวขวางมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 3.11 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ 12 เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.0395 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ4.6 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 12 เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.0510 มิลลิเมตร ส่วนในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 6.99 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 12 เฮิร์ตและค่าการขจัดได้ เท่ากับ 0.0896 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)

 2. บริเวณพื้นที่โครงการ (ปั้มน้ำมัน) ตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

 • ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว โดยที่แนวขวางมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 1.02มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ 10 เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.0171 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.826มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 12 เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.0122 มิลลิเมตร ส่วนในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 2.67 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 9 เฮิร์ตและค่าการขจัดได้ เท่ากับ 0.0513 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)

3. บริเวณพื้นที่โครงการ (โรงโม่หินบริษัท ศิลามาตรศรี จำกัด) ตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

 • ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว โดยที่แนวขวางมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.635 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ 10 เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.0107 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ1.21 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 10  เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.0212 มิลลิเมตร ส่วนในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 1.33 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 9 เฮิร์ตและค่าการขจัดได้ เท่ากับ 0.0259 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)

4. บริเวณบ้านเขาวงศ์ ตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

 • ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว โดยที่แนวขวางมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 3.05 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ 3.75  เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.0397  มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 5.08 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 2 เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.268  มิลลิเมตร ส่วนในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 69.1 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 5 เฮิร์ตและค่าการขจัดได้ เท่ากับ 3.93 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)

5. บริเวณบ้านเขาทอก ตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

 • ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว โดยที่แนวขวางมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ<0.254วินาที  ค่าความถี่ไม่สามารถตรวจวัดได้ ค่าการขจัดไม่สามารถวัดได้ ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ<0.254มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ไม่สามรถตรวจวัดได้ การขจัดไม่สามรถตรวจวัดได้ ส่วนในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ <0.254วินาที  ค่าความถี่ไม่สามารถตรวจวัดได้ ค่าการขจัดไม่สามารถวัดได้  (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)

 

6. แหล่งโบราณคดีเขาพระ ตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

 • ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว โดยที่แนวขวางมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.699 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ 10  เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.00961  มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.445 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 8 เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.00561  มิลลิเมตร ส่วนในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.381 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 6 เฮิร์ตและค่าการขจัดได้ เท่ากับ 0.00654 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)

 

หมายเหตุ : *มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐาน ควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมือง(7พฤศจิกายน 2548) ในการวัดค่าความสั่นสะเทือน ถ้าค่าความสั่นสะเทือน ณ จุดที่ทำการวัดต่ำกว่า 0.254 มิลลิเมตรต่อวินาที เครื่องจะไม่สามารถตรวจจับสัญญาณคลื่นสั่นสะเทือนได้

ความถี่(เฮิตรซ์)

ความเร็วของอนุภาค(มิลลิเมตร/วินาที)

การขจัด(มิลลิเมตร)

ความถี่(เฮิตรซ์)

ความเร็วของอนุภาค(มิลลิเมตร/วินาที)

การขจัด(มิลลิเมตร)

1

4.7

0.75

21

26.4

0.20

2

9.4

0.75

22

27.6

0.20

3

12.7

0.67

23

28.9

0.20

4

12.7

0.51

24

30.2

0.20

5

12.7

0.40

25

31.4

0.20

6

12.7

0.34

26

32.7

0.20

7

12.7

0.29

27

33.9

0.20

8

12.7

0.25

28

35.2

0.20

9

12.7

0.23

29

36.4

0.20

10

12.7

0.20

30

37.7

0.20

11

13.8

0.20

31

39.0

0.20

12

15.1

0.20

32

40.2

0.20

13

16.3

0.20

33

41.5

0.20

14

17.6

0.20

34

42.7

0.20

15

18.8

0.20

35

44.0

0.20

16

20.1

0.20

36

45.2

0.20

17

21.4

0.20

37

46.5

0.20

18

22.6

0.20

38

47.8

0.20

19

23.9

0.20

39

49.0

0.20

20

25.1

0.20

>40

50.8

0.20

        *มาตรฐานความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน

         *ประกาศกระทรงวทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกาศกิจจานุเบกษา วันที่ 29 ธันวาคม 2548

 

 สถานที่ตรวจวัด 1. พื้นที่โครงการ(มาตรศรีฟาร์มโค) 2. บริเวณพื้นที่โครงการ (ปั้มน้ำมัน) 3. บริเวณพื้นที่โครงการ (โรงโม่หินบริษัท ศิลามาตรศรี จำกัด) 4. บริเวณบ้านเขาวงศ์ 5. บริเวณบ้านเขาทอก 6. แหล่งโบราณคดีเขาพระ
 โดย บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5627778
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]