การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน
 อำเภอ อู่ทอง
 จังหวัด สุพรรณบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 28379/15646
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552
 รายละเอียด
 

 เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 1สถานี

ในวันที่ 21 ตุลาคม 2552
                 1. บริเวณบ้านเรือนราษฎรทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว โดยที่แนวขวางมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 1.21 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ 3 เฮิร์ตซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.062มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาค<0.25 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ <2 เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0 มิลลิเมตร ส่วนในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาค<0.25 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ <2 เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0 มิลลิเมตร(อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณบ้านเรือนราษฎรทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้
 โดย บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5135604
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]