การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. บางพระ
 อำเภอ ศรีราชา
 จังหวัด ชลบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 21400/15786
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553
 รายละเอียด
 
  • ในวันที่ 16 มกราคม 2553

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 2 สถานี

  1. บริเวณบ้านผู้ใหญ่บ้าน เลขที่ 6/2 ผลการตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือนที่เกิดจากการระเบิดหิน พบว่าความถี่สูงสุดเกิดขึ้นในแนวแกนดิ่ง มีค่าเท่ากับ 57 เฮิรตซ์ ค่าที่ตรวจวัดได้อยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนด
  2. บริเวณบ้านเลขที่ 123/1 ผลการตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือนที่เกิดจากการระเบิดหิน พบว่าความถี่สูงสุดเกิดขึ้นในแนวแกนตามขวาง มีค่าเท่ากับ 32.5 เฮิรตซ์ ค่าที่ตรวจวัดได้อยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนด
  • ในวันที่ 26 เมษายน 2553

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 2 สถานี

  1. บริเวณบ้านผู้ใหญ่บ้าน เลขที่ 6/2 ผลการตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือนที่เกิดจากการระเบิดหิน พบว่าความถี่สูงสุดเกิดขึ้นในแนวแกนตามขวาง มีค่าเท่ากับ 85 เฮิรตซ์ ค่าที่ตรวจวัดได้อยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนด
  2. บริเวณบ้านเลขที่ 123/1 ผลการตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือนที่เกิดจากการระเบิดหิน พบว่าความถี่สูงสุดเกิดขึ้นในแนวแกนตามยาว มีค่าเท่ากับ 22 เฮิรตซ์ ค่าที่ตรวจวัดได้อยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนด
  • ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2553

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 2 สถานี

  1. บริเวณบ้านผู้ใหญ่บ้าน เลขที่ 6/2 ผลการตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือนที่เกิดจากการระเบิดหิน พบว่าไม่สามารถตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนได้เนื่องจากความเร็วอนุภาคสูงสุดมีค่าน้อยกว่า 0.254 มิลลิเมตร/วินาที ค่าที่ตรวจวัดได้อยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนด
  2. บริเวณบ้านเลขที่ 123/1 ผลการตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือนที่เกิดจากการระเบิดหิน พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง 3 แนว ในแนวดิ่ง ความเร็วอนุภาคสูงสุด เท่ากับ 0.524 มิลลิเมตร/วินาที ความถี่ 8.5 เฮิตร์ซ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.0171 มิลลิเมตร ในแนวแกนยาว ความเร็วอนุภาคสูงสุด เท่ากับ 0.397 มิลลิเมตร/วินาที ความถี่3.8 เฮิตร์ซ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.0206 มิลลิเมตร และแนวแกนขวาง ความเร็วอนุภาคสูงสุด เท่ากับ 0.333มิลลิเมตร/วินาที ความถี่ 5.6 เฮิตร์ซ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.0357 มิลลิเมตร ค่าที่ตรวจวัดได้อยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนด

หมายเหตุ : *มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐาน ควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมือง(7พฤศจิกายน 2548) ในการวัดค่าความสั่นสะเทือน ถ้าค่าความสั่นสะเทือน ณ จุดที่ทำการวัดต่ำกว่า 0.254 มิลลิเมตรต่อวินาที เครื่องจะไม่สามารถตรวจจับสัญญาณคลื่นสั่นสะเทือนได้

ความถี่(เฮิตรซ์)

ความเร็วของอนุภาค(มิลลิเมตร/วินาที)

การขจัด(มิลลิเมตร)

ความถี่(เฮิตรซ์)

ความเร็วของอนุภาค(มิลลิเมตร/วินาที)

การขจัด(มิลลิเมตร)

1

4.7

0.75

21

26.4

0.20

2

9.4

0.75

22

27.6

0.20

3

12.7

0.67

23

28.9

0.20

4

12.7

0.51

24

30.2

0.20

5

12.7

0.40

25

31.4

0.20

6

12.7

0.34

26

32.7

0.20

7

12.7

0.29

27

33.9

0.20

8

12.7

0.25

28

35.2

0.20

9

12.7

0.23

29

36.4

0.20

10

12.7

0.20

30

37.7

0.20

11

13.8

0.20

31

39.0

0.20

12

15.1

0.20

32

40.2

0.20

13

16.3

0.20

33

41.5

0.20

14

17.6

0.20

34

42.7

0.20

15

18.8

0.20

35

44.0

0.20

16

20.1

0.20

36

45.2

0.20

17

21.4

0.20

37

46.5

0.20

18

22.6

0.20

38

47.8

0.20

19

23.9

0.20

39

49.0

0.20

20

25.1

0.20

>40

50.8

0.20

        *มาตรฐานความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน

        *ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกาศกิจจานุเบกษา วันที่ 29 ธันวาคม 2548

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณบ้านผู้ใหญ่บ้าน เลขที่ 6/2 2.บริเวณบ้านเลขที่ 123/1
 โดย บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5135636
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]