การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. เทศบาลตำบลกองดิน
 อำเภอ แกลง
 จังหวัด ระยอง
 เลขที่ประทานบัตร 23718/15468
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553
 รายละเอียด
 
  • ในวันที่ 20 เมษายน 2553

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 1 สถานี

  1. บริเวณบ้านราษฎรที่ตั้งอยู่ใกล้กับโครงการมากที่สุดด้านทิศตะวันตก ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้อยู่ในช่วง 0.191-0.318 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่ไม่สามารถระบุค่าที่เกิดขึ้นได้และค่าการขจัดอยู่ในช่วง 0.00006-0.00040 มิลลิเมตร โดยมีค่าผลรวมความเร็วอนุภาคสูงสุด ทั้งสามทิศทางเท่ากับ 0.349 มิลลิเมตร/วินาที และแรงอัดอากาศ เท่ากับ 100 เดซิเบล (แอล) (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)

 

  • ในวันที่ 26 สิงหาคม 2553

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 1 สถานี

  1. บริเวณบ้านราษฎรที่ตั้งอยู่ใกล้กับโครงการมากที่สุดด้านทิศตะวันตก ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ 3 แนว ในแนวขวาง มีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.0635 เมตร/วินาที  ค่าความถี่ ไม่สามารถระบุค่าที่เกิดขึ้นได้และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00003 มิลลิเมตร ในแนวตั้ง มีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.445 มิลลิเมตร/วินาที  ความถี่มีค่า มากกว่า 100 เฮิตรซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00034 มิลลิเมตร และในแนวยาว มีค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.254 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ ไม่สามารถระบุค่าที่เกิดขึ้นได้และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00022 มิลลิเมตร  โดยมีค่าผลรวมความเร็วอนุภาคสูงสุด ทั้งสามทิศทางเท่ากับ 0.445 มิลลิเมตร/วินาที และแรงอัดอากาศ เท่ากับ 106.0 เดซิเบล (แอล) (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)

 

  • ในวันที่ 4 ธันวาคม 2553

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 1 สถานี

  1. บริเวณบ้านราษฎรที่ตั้งอยู่ใกล้กับโครงการมากที่สุดด้านทิศตะวันตก ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ 3 แนว ในแนวขวาง มีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ0.127 เมตร/วินาที  ความถี่มีค่า มากกว่า 100 เฮิตรซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00003 มิลลิเมตร ในแนวตั้ง มีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.318 มิลลิเมตร/วินาที  ความถี่มีค่า ไม่สามารถระบุค่าที่เกิดขึ้นได้และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00025 มิลลิเมตร และในแนวยาว มีค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.127 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ มากกว่า 100 เฮิตรซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00006 มิลลิเมตร  โดยมีค่าผลรวมความเร็วอนุภาคสูงสุด ทั้งสามทิศทางเท่ากับ 0.333 มิลลิเมตร/วินาที และแรงอัดอากาศ เท่ากับ 100.0 เดซิเบล (แอล) (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)

 

หมายเหตุ : *มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐาน ควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมือง(7พฤศจิกายน 2548) ในการวัดค่าความสั่นสะเทือน ถ้าค่าความสั่นสะเทือน ณ จุดที่ทำการวัดต่ำกว่า 0.254 มิลลิเมตรต่อวินาที เครื่องจะไม่สามารถตรวจจับสัญญาณคลื่นสั่นสะเทือนได้

ความถี่(เฮิตรซ์)

ความเร็วของอนุภาค(มิลลิเมตร/วินาที)

การขจัด(มิลลิเมตร)

ความถี่(เฮิตรซ์)

ความเร็วของอนุภาค(มิลลิเมตร/วินาที)

การขจัด(มิลลิเมตร)

1

4.7

0.75

21

26.4

0.20

2

9.4

0.75

22

27.6

0.20

3

12.7

0.67

23

28.9

0.20

4

12.7

0.51

24

30.2

0.20

5

12.7

0.40

25

31.4

0.20

6

12.7

0.34

26

32.7

0.20

7

12.7

0.29

27

33.9

0.20

8

12.7

0.25

28

35.2

0.20

9

12.7

0.23

29

36.4

0.20

10

12.7

0.20

30

37.7

0.20

11

13.8

0.20

31

39.0

0.20

12

15.1

0.20

32

40.2

0.20

13

16.3

0.20

33

41.5

0.20

14

17.6

0.20

34

42.7

0.20

15

18.8

0.20

35

44.0

0.20

16

20.1

0.20

36

45.2

0.20

17

21.4

0.20

37

46.5

0.20

18

22.6

0.20

38

47.8

0.20

19

23.9

0.20

39

49.0

0.20

20

25.1

0.20

>40

50.8

0.20

              *มาตรฐานความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน

         *ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกาศกิจจานุเบกษา วันที่ 29 ธันวาคม 2548

 

 สถานที่ตรวจวัด 1.บ้านราษฎรที่ตั้งอยู่ใกล้กับโครงการมากที่สุดด้านทิศตะวันตก
 โดย บริษัท ทอพ-คลาส คอนซัลแทนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5135716
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]