การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. เทศบาลตำบลห้วยกะปิ
 อำเภอ เมืองชลบุรี
 จังหวัด ชลบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 21367/15470
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553
 รายละเอียด
 
 • ในระหว่างวันที่ 20-22 เมษายน 2553

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง   จำนวน 6 สถานี

 1. บริเวณบ้านห้วยกะปิ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 63.0 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
 2. บริเวณบ้านมาบหวาย (วัดเขาเชิงเทียน) ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย  24  ชั่วโมง  เท่ากับ 61.6  dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
 3. บริเวณบ้านห้วยทวน (วัดจรูญราษฎร์) ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 51.3 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
 4. บริเวณบ้านหนองสมอ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 57.6 dB (A)  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
 5. บริเวณบ้านมาบหวาย (ต.หนองข้างคอก) ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 52.3 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
 6. บริเวณโรงโม่หิน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.พิบูลย์กิจ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 68.4 dB (A)  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)

 

 • ในระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2553

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง   จำนวน 6 สถานี

 1. บริเวณบ้านห้วยกะปิ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 54.7 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
 2. บริเวณบ้านมาบหวาย (วัดเขาเชิงเทียน) ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย  24  ชั่วโมง  เท่ากับ 59.8  dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
 3. บริเวณบ้านห้วยทวน (วัดจรูญราษฎร์) ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 58.8 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
 4. บริเวณบ้านหนองสมอ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 56.1 dB(A)  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
 5. บริเวณบ้านมาบหวาย (ต.หนองข้างคอก) ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 54.9 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
 6. บริเวณโรงโม่หิน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.พิบูลย์กิจ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 66.1 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
 • ในระหว่างวันที่ 20-22 ธันวาคม 2553

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง   จำนวน 6 สถานี

 1. บริเวณบ้านห้วยกะปิ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 47.7 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
 2. บริเวณบ้านมาบหวาย (วัดเขาเชิงเทียน) ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย  24  ชั่วโมง  เท่ากับ 57.4  dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
 3. บริเวณบ้านห้วยทวน (วัดจรูญราษฎร์) ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 56.0 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
 4. บริเวณบ้านหนองสมอ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 53.4 dB (A)  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
 5. บริเวณบ้านมาบหวาย (ต.หนองข้างคอก) ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 47.2 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
 6. บริเวณโรงโม่หิน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.พิบูลย์กิจ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 64.3 dB (A)  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)

  

หมายเหตุ: *มาตรฐานระดับเสียงตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่15 (พ.ศ.2540) กำหนดให้ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงมีค่าได้ไม่เกิน 70 dB(A) และระดับเสียงสูงสุดมีค่าไม่เกิน 115 dB(A)

 สถานที่ตรวจวัด 1.บ้านห้วยกะปิ 2.บ้านมาบหวาย (วัดเขาเชิงเทียน)3.บ้านห้วยทวน (วัดจรูญราษฎร์)4.บ้านหนองสมอ 5.บ้านมาบหวาย (ต.หนองข้างคอก)6.โรงโม่หิน
 โดย บริษัท เอส.พี.เอส.คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
4768691
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]