การตรวจสอบ คุณภาพน้ำ
 อปท. เทศบาลตำบลลี้
 อำเภอ ลี้
 จังหวัด ลำพูน
 เลขที่ประทานบัตร 25963/15874
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2553
 รายละเอียด
 

เรื่องผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน    จำนวน  5 สถานี

 • ค่าความเข้มข้นของดัชนีที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพน้ำของโครงการเหมืองแร่ถ่านหิน มีค่าที่ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานที่ทางราชการกำหนด

 1. บริเวณแม่น้ำลี้ช่วงก่อนไหลผ่านเข้าใกล้พื้นที่โครงการ

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 6.78
 • ผลการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids) เท่ากับ 158.0 mg/l
 • ผลการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 160.0 mg/l
 • ผลการตรวจวัดปริมาณตะกอนทั้งหมด เท่ากับ 320.0 mg/L
 • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 60.0 mg/l as CaCO3 
 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 230.0 NTU
 • ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) เท่ากับ 7.94 mg/L
 • ผลการตรวจวัดปริมาณแมงกานีส เท่ากับ 0.16 mg/L
 • ผลการตรวจวัดปริมาณสารหนู เท่ากับ 0.0060 mg/L
 • ผลการตรวจวัดปริมาณแคดเมียม เท่ากับ <0.00005 mg/L
 • ผลการตรวจวัดปริมาณตะกั่ว เท่ากับ 0.003 mg/L
 • ผลการตรวจวัดปริมาณสังกะสี เท่ากับ <0.01 mg/L
 • ผลการตรวจวัดปริมาณปรอท เท่ากับ <0.0005 mg/L 

 2. บริเวณแม่น้ำลี้ช่วงหลังจากไหลผ่านเข้าใกล้พื้นที่โครงการ

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 6.78
 • ผลการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids) เท่ากับ 148.0 mg/l
 • ผลการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 100.0 mg/l
 • ผลการตรวจวัดปริมาณตะกอนทั้งหมด เท่ากับ 248.0 mg/L
 • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 73.0 mg/l as CaCO3 
 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 77.1 NTU
 • ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) เท่ากับ 7.0 mg/L
 • ผลการตรวจวัดปริมาณแมงกานีส เท่ากับ 0.16 mg/L
 • ผลการตรวจวัดปริมาณสารหนู เท่ากับ 0.0053 mg/L
 • ผลการตรวจวัดปริมาณแคดเมียม เท่ากับ <0.00005 mg/L
 • ผลการตรวจวัดปริมาณตะกั่ว เท่ากับ 0.004 mg/L
 • ผลการตรวจวัดปริมาณสังกะสี เท่ากับ 0.01 mg/L
 • ผลการตรวจวัดปริมาณปรอท เท่ากับ <0.0005 mg/L 

 3. บริเวณบ่อดักตะกอน (บ่อที่ 3)

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 6.45
 • ผลการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids) เท่ากับ 5.1 mg/l
 • ผลการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 696.0 mg/l
 • ผลการตรวจวัดปริมาณตะกอนทั้งหมด เท่ากับ   -   mg/L
 • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 552.0 mg/l as CaCO3 
 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ   -   NTU
 • ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) เท่ากับ 0.1 mg/L
 • ผลการตรวจวัดปริมาณแมงกานีส เท่ากับ   -   mg/L
 • ผลการตรวจวัดปริมาณสารหนู เท่ากับ 0.0010 mg/L
 • ผลการตรวจวัดปริมาณแคดเมียม เท่ากับ 0.00104 mg/L
 • ผลการตรวจวัดปริมาณตะกั่ว เท่ากับ 0.003 mg/L
 • ผลการตรวจวัดปริมาณสังกะสี เท่ากับ   -   mg/L
 • ผลการตรวจวัดปริมาณปรอท เท่ากับ   -    mg/L 

 4. บริเวณน้ำบ่อตื้นบ้านนากลาง

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 6.17
 • ผลการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids) เท่ากับ 12.0 mg/l
 • ผลการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 16.0 mg/l
 • ผลการตรวจวัดปริมาณตะกอนทั้งหมด เท่ากับ 30.0 mg/L
 • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 76.0 mg/l as CaCO3 
 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 10.4 NTU
 • ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) เท่ากับ 0.38 mg/L
 • ผลการตรวจวัดปริมาณแมงกานีส เท่ากับ 0.12 mg/L
 • ผลการตรวจวัดปริมาณสารหนู เท่ากับ 0.0012 mg/L
 • ผลการตรวจวัดปริมาณแคดเมียม เท่ากับ <0.00005 mg/L
 • ผลการตรวจวัดปริมาณตะกั่ว เท่ากับ <0.002 mg/L
 • ผลการตรวจวัดปริมาณสังกะสี เท่ากับ <0.01 mg/L
 • ผลการตรวจวัดปริมาณปรอท เท่ากับ <0.0005 mg/L 

 5. บริเวณน้ำบ่อบาดาลบ้านนากลาง

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 5.53
 • ผลการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids) เท่ากับ <2.5 mg/l
 • ผลการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 364 mg/l
 • ผลการตรวจวัดปริมาณตะกอนทั้งหมด เท่ากับ 370 mg/L
 • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 253.0 mg/l as CaCO3 
 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 0.76 NTU
 • ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) เท่ากับ <0.05 mg/L
 • ผลการตรวจวัดปริมาณแมงกานีส เท่ากับ 1.85 mg/L
 • ผลการตรวจวัดปริมาณสารหนู เท่ากับ <0.0005 mg/L
 • ผลการตรวจวัดปริมาณแคดเมียม เท่ากับ 0.00009 mg/L
 • ผลการตรวจวัดปริมาณตะกั่ว เท่ากับ <0.002 mg/L
 • ผลการตรวจวัดปริมาณสังกะสี เท่ากับ 0.13 mg/L
 • ผลการตรวจวัดปริมาณปรอท เท่ากับ <0.0005 mg/L  

หมายเหตุ: *มาตรฐานคุณภาพน้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 12         (พ.ศ.2542) เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการทางวิชาการสำหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ

มาตรฐานคุณภาพ

น้ำบาดาล

เกณฑ์กำหนดที่เหมาะสม

เกณฑ์อนุโลมสูงสุด

ความเป็นกรด-ด่าง(pH)

7.0 - 8.5

 6.5 - 9.2

ปริมาณสารแขวนลอย

(Suspended Solids)

 ไม่ได้กำหนด

 ไม่ได้กำหนด

ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลาย

น้ำ(Total Dissolved Solids)

600 mg/l

1,200 mg/l  

ความกระด้างทั้งหมด

(Total Hardness)

 300 mg/l as CaCO3

500 mg/l as CaCO3

ค่าความขุ่น (Turbidity)

5 NTU

20 NTU

ปริมาณเหล็กทั้งหมด

(Total Iron)

0.5 mg/l

1.0 mg/l

ซัลเฟต (Sulfate)

 200 mg/l

 250 mg/l

                * มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน  ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) แหล่งน้ำประเภท 3

                 * มาตรฐานคุณภาพน้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 12       (พ.ศ. 2542)เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการทางวิชาการสำหรับการป้องกันทางด้านสาธารณสุขและป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ

 สถานที่ตรวจวัด 1.แม่น้ำลี้ช่วงก่อนไหลผ่านเข้าใกล้พื้นที่โครงการ2.แม่น้ำลี้ช่วงหลังจากไหลผ่านเข้าใกล้พื้นที่โครงการ3.บ่อดักตะกอน (บ่อที่ 3)4.น้ำบ่อตื้นบ้านนากลาง5.น้ำบ่อบาดาลบ้านนากลาง
 โดย บริษัท พี.เอส.พี.ไมนิ่งแอนด์เอ็นวิรอนเม้นทอลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5328881
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]