การตรวจสอบ คุณภาพอากาศ
 อปท. เทศบาลตำบลเเม่เมาะ
 อำเภอ แม่เมาะ
 จังหวัด ลำปาง
 เลขที่ประทานบัตร 30384/15844
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553
 รายละเอียด
 
  • ในระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2553

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ 

  1. ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) ค่าเฉลี่ยในเวลา 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 14 - 336 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร  (มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐาน (ที่บ้านห้วยคิง))
  2. ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM 10) ค่าเฉลี่ยในเวลา  24  ชั่วโมง  เท่ากับ 10 - 210 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร  (มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐาน (ที่บ้านห้วยคิง))
  3. บริเวณพื้นที่รอบบ่อเหมือง ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นหนัก  เท่ากับ 2.0 - 18.0 กรัม/ตารางเมตร/30 วัน  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)  
  4. บริเวณพื้นที่ชุมชน ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นหนักบริเวณพื้นที่ชุมชนที่หมู่บ้านหัวฝาย คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากการทำเหมืองมากที่สุด  (ข้อมูลทั้งหมดจัดอยู่ในระดับฝุ่นน้อยถึงปานกลาง)  
  5. ผลการตรวจวัดปริมาณความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ในเวลา 1 ชั่วโมง  เท่ากับ 0 - 231 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  6. ผลการตรวจวัดปริมาณความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ในเวลา 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 0 - 18 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  7. ผลการตรวจวัดปริมาณความเข้มข้นของก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) พบว่ามีค่าน้อยกว่า 0.001 จนถึง 0.014 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
  8. ผลการตรวจวัดปริมาณความเข้มข้นของเมธทิลเมอร์แคปแทน  พบว่ามีค่าน้อยกว่า 0.001 จนถึง 0.07 ส่วนในล้านส่วน  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

 


หมายเหตุ:*มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) กำหนดให้ปริมาณฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าได้ไม่เกิน 0.330 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

 สถานที่ตรวจวัด เหมืองแร่ลิกไนต์แม่เมาะ จังหวัดลำปาง
 โดย ฝ่ายสิ่งแวดล้อม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5623757
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]