การตรวจสอบ คุณภาพอากาศ
 อปท. เทพคีรี
 อำเภอ นาวัง
 จังหวัด หนองบัวลำภู
 เลขที่ประทานบัตร 26954/15512
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ระหว่างวันที่ 5 - 6 ธันวาคม 2550
 รายละเอียด
 

การตรวจสอบคุณภาพอากาศ 4 สถานี

1. บริเวณจุดตรวจวัดโรงโม่หินของโครงการ มีปริมาณฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 0.646มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกำหนด)

2.บริเวณจุดตรวจวัดชุมชนบ้านภูเขาวงศ์ มีปริมาณฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 0.184 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร(ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกำหนด)

3.บริเวณจุดตรวจวัดชุมชนบ้านวังม่วง มีปริมาณฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 0.123 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร(ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกำหนด)

4.บริเวณจุดตรวจวัดชุมชนบ้านนาสมหวัง มีปริมาณฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 0.100มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร(ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกำหนด)

สรุปได้ว่า ชุมชนพื้นที่ใกล้เคียงโครงการทุกบริเวณที่ทำการตรวจวัด มีปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นละอองอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ส่วนบริเวณโรงโม่หินของโครงการมีปริมาณฝุ่นละอองสูงเกินเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนด

หมายเหตุ: มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) กำหนดให้ปริมาณฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย 24 ชัวโมง มีค่าได้ไม่เกิน 0.33 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

 สถานที่ตรวจวัด 1. บริเวณโรงโม่หินของโครงการ 2.บริเวณชุมชนบ้านภูเขาวงศ์ 3.บริเวณชุมชนบ้านวังม่วง 4.บริเวณชุมชนบ้านนาสมหวัง
 โดย บริษัท เอ็นไวโรนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5135354
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]