การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. เทพคีรี
 อำเภอ นาวัง
 จังหวัด หนองบัวลำภู
 เลขที่ประทานบัตร 26954/15512
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดระดับความดังเสียง ระหว่างวันที่ 5-6 ธันวาคม 2550
 รายละเอียด
 

ผลการตรวจวัดระดับความดังเสียงจำนวน 4 สถานี ดังนี้

1. บริเวณจุดตรวจวัดโรงโม่หินของโครงการ ค่าความดังเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 62.7 dB(A)(ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกำหนด) และค่าความดังเสียงสูงสุดมีค่าเท่ากับ 90.2 dB(A) (ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกำหนด)

2.บริเวณจุดตรวจวัดบ้านภูเขาวงศ์ ค่าความดังเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 47.8 dB(A) (ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกำหนด) และค่าความดังเสียงสูงสุดมีค่าเท่ากับ 82.7 dB(A) (ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกำหนด)

3.บริเวณจุดตรวจวัดบ้านวังม่วง ค่าความดังเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 51.9 dB(A) (ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกำหนด) และค่าความดังเสียงสูงสุดมีค่าเท่ากับ 87.7 dB(A) (ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกำหนด)

4. บริเวณจุดตรวจวัดบ้านนาสมหวัง ค่าความดังเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 52.3 dB(A) (ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกำหนด) และค่าความดังเสียงสูงสุดมีค่าเท่ากับ 101.3 dB(A) (ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกำหนด)

หมายเหตุ: มาตรฐานระดับเสียงตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่15(พ.ศ.2540) กำหนดให้ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงมีค่าได้ไม่เกิน 70 dB(A) และระดับเสียงสูงสุดมีค่าไม่เกิน 115 dB(A)

 สถานที่ตรวจวัด 1. บริเวณโรงโม่หินของโครงการ 2.บริเวณบ้านภูเขาวงศ์ 3.บริเวณบ้านวังม่วง 4. บริเวณบ้านนาสมหวัง
 โดย บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5211368
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]