การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. เทพคีรี
 อำเภอ นาวัง
 จังหวัด หนองบัวลำภู
 เลขที่ประทานบัตร 26954/15512
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน วันที่ 5 ธันวาคม 2550
 รายละเอียด
 

ผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน จำนวน 1 สถานี

1. บริเวณจุดตรวจวัดชุมชนบ้านภูเขาวงศ์

ค่าการวัด

แนวแกนดิ่ง (Vertical)

แนวแกนยาว (Longitudinal)

แนวแกนตามขวาง(Transverse)

ผลการตรวจวัด

ค่ามาตรฐาน

ผลการตรวจวัด

ค่ามาตรฐาน

ผลการตรวจวัด

ค่ามาตรฐาน

ความเร็วอนุภาค (mm/s)

0.111

18.8

0.159

12.7

0.127

15.1

ความถี่(Hz )

15

15

9.5

10

12

12

ค่าการขจัด(mm)

0.00087

0.20

0.00271

0.20

0.00320

0.20

ดังนั้น ผลการติดตามตรวจวัดความสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมืองบริเวณชุมชนบ้านภูเขาวงศ์ พบว่า ระดับความสั่นสะเทือนที่เกิดจากการระเบิดหน้าเหมืองมีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนด  โดยความสั่นสะเทือนที่ส่งไปถึงสถานที่ต่างๆมีค่าค่อนข้างต่ำ แสดงว่ากิจกรรมการระเบิดหน้าเหมืองไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนใกล้เคียง อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบด้านความสั่นสะเทือนจากการทำเหมือง ผู้ประกอบการเหมืองแร่ควรใช้วัตถุระเบิดในการเปิดหน้าเหมืองในปริมาณที่ราชการกำหนด และก่อนทำการระเบิดให้มีสัญญาณเตือนล่วงหน้าทุกครั้ง ซึ่งจะช่วยลดและป้องกันมิให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญต่อชุมชนใกล้เคียง

หมายเหตุ : มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐาน ควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมือง (7 พฤศจิกายน 2548) ในการวัดค่าความสั่นสะเทือน ณ จุดที่ทำการวัดต่ำกว่า 0.254 มิลลิเมตรต่อวินาที เครื่องจะไม่สามารถตรวจรับสัญญาณคลื่นสั่นสะเทือนได้

 สถานที่ตรวจวัด 1. บริเวณจุดตรวจวัดชุมชนบ้านภูเขาวงศ์
 โดย บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5331304
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]