การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. เทศบาลตำบลเเม่เมาะ
 อำเภอ แม่เมาะ
 จังหวัด ลำปาง
 เลขที่ประทานบัตร 27532/15357
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553
 รายละเอียด
 
  • ในระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2553

เรื่องผลการตรวจวัดระดับความดังเสียง 

  1. ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 44.2 - 56.7 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด)
  2. ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 54.9 - 63.0 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด)
  3. ผลการตรวจวัดระดับเสียงสูงสุด มีค่าอยู่ในช่วง 71.9 - 103.5 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด)

 


หมายเหตุ: *มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่15  (พ.ศ.2540) กำหนดให้ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงมีค่าได้ไม่เกิน 70 dB(A) และระดับเสียงสูงสุดมีค่าไม่เกิน 115 dB(A)

 สถานที่ตรวจวัด เหมืองแร่ลิกไนต์แม่เมาะ จังหวัดลำปาง
 โดย ฝ่ายสิ่งแวดล้อม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5289931
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]