การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. เทศบาลตำบลเเม่เมาะ
 อำเภอ แม่เมาะ
 จังหวัด ลำปาง
 เลขที่ประทานบัตร 24352/15336
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553
 รายละเอียด
 
  • ในระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2553

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน

  • ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหินของเหมืองลิกไนต์แม่เมาะ ก่อให้เกิดแรงสั่นสะเทือน ในระดับที่ตรวจวัดได้ที่บ้านห้วยคิง บ้านหางฮุง และหน้าเหมือง มีค่าระหว่าง 0.41 - 1.52 PPV (mm/s) ที่ระดับความถี่ช่วง 1 - 64 Hz ซึ่งมีค่าต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานมาก แต่ไม่ได้ก่อให้เกิดผลกระทบด้านความสั่นสะเทือน ต่อสิ่งก่อสร้างและสถานที่พำนักอาศัยโดยรอบ  

 

หมายเหตุ :*มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐาน ควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมือง(7พฤศจิกายน 2548) ในการวัดค่าความสั่นสะเทือน ถ้าค่าความสั่นสะเทือน ณ จุดที่ทำการวัดต่ำกว่า 0.254 มิลลิเมตรต่อวินาที เครื่องจะไม่สามารถตรวจรับสัญญาณคลื่นสั่นสะเทือนได้

 สถานที่ตรวจวัด เหมืองแร่ลิกไนต์แม่เมาะ จังหวัดลำปาง
 โดย ฝ่ายสิ่งแวดล้อม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5622044
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]