การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. แม่ถอด
 อำเภอ เถิน
 จังหวัด ลำปาง
 เลขที่ประทานบัตร 20188/13491
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดระดับเสียง
 รายละเอียด
 

โครงการเหมืองแร่หินอ่อน ของบริษัท วังหินอ่อน จำกัด (บริษัท เจ้าพระยาหินอ่อน-แกรนิต จำกัด (มหาชน)  รับช่วงฯ)   เลขที่ประทานบัตร 20188/13491

ตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

 

ผลการตรวจวัดระดับเสียง  ในวันที่  30  พฤศจิกายน - 1  ธันวาคม  2548

1. ผลการตรวจวัดระดับเสียงปริเวณจุดตรวจวัดที่บริเวณชุมชนด้านทิศใต้ของโครงการ (บ้านแม่ถอด)ค่าความดังเสียงเฉลี่ย 24ชม. 49.6 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน) และค่าความดังเสียงสูงสุด 84.6 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

2. ผลการตรวจวัดระดับเสียงบริเวณชุมชนด้านทิศเหนือของโครงการ  (บ้านแม่เตี๊ยะ) ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1  ตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ค่าความดังเสียงเฉลี่ย 24ชม. 53.5 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน) และค่าความดังเสียงสูงสุด 88.3 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

หมายเหตุ ค่ามาตรฐานระดับเสียงเฉลี่ย 24ชม.เท่ากับ 70 dB(A) และค่ามาตรฐานเสียงสูงสุด เท่ากับ 115 dB(A) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดให้เหมืองเป็นแหล่งกำเนิด มลพิษที่ต้องถูกควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือน ปี พ.ศ.2548

 

ผลการตรวจวัดระดับเสียง  ในวันที่  29 - 30  เมษายน  2549

1. ผลการตรวจวัดระดับเสียงปริเวณจุดตรวจวัดที่บริเวณชุมชนด้านทิศใต้ของโครงการ (บ้านแม่ถอด)ค่าความดังเสียงเฉลี่ย 24ชม. 55.0 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน) และค่าความดังเสียงสูงสุด 94.4 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

2. ผลการตรวจวัดระดับเสียงบริเวณชุมชนด้านทิศเหนือของโครงการ  (บ้านแม่เตี๊ยะ) ค่าความดังเสียงเฉลี่ย 24ชม. 65.2 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน) และค่าความดังเสียงสูงสุด 93.6 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

หมายเหตุ : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  ฉบับที่  15  (พ.ศ. 2540) เรื่อง  กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

 

จากผลตรวจวัดระดับเสียง 24 ชั่วโมง จำนวน 2 สถานี   ในวันที่ 8-9 ธันวาคม 2549

 

1.       ชุมชนด้านทิศใต้ของโครงการ (สถานีอนามัยบ้านแม่ถอด) ตรวจวัดพบระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.) เท่ากับ 45.0 dBA (ไม่เกินมาตรฐาน)  ค่าความดังเสียงสูงสุด 78.5 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

2.       ชุมชนด้านทิศเหนือของโครงการ (ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน) ตรวจวัดพบระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.) เท่ากับ 54.0 dBA (ไม่เกินมาตรฐาน)  ค่าความดังเสียงสูงสุด 89.5 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

               

หมายเหตุ      มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  ฉบับที่  15  (พ.ศ. 2540) เรื่อง  กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไปมาตรฐานตาม กำหนดให้มีค่าได้ไม่เกิน 70 dBA

 

 สถานที่ตรวจวัด จำนวน 2 จุด คือ 1. ชุมชนด้านทิศใต้ของโครงการ (สถานีอนามัยบ้านแม่ถอด) 2. ชุมชนด้านทิศเหนือของโครงการ (ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน)
 โดย บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5211381
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]