การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. เทศบาลตำบลห้วยกะปิ
 อำเภอ เมืองชลบุรี
 จังหวัด ชลบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 21387/15598
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2550
 รายละเอียด
 
  • ในระหว่างวันที่ 18-21 เมษายน  2550

เรื่องผลการตรวจวัดระดับความดังเสียง  จำนวน 7 สถานี

  1. บริเวณจุดตรวจวัดโรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม ค่าความดังเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 65.8 dB(A)(ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกำหนด)
  2. บริเวณจุดตรวจวัดวัดวังตะโก ค่าความดังเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 63.8 dB(A) (ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกำหนด)
  3. บริเวณจุดตรวจวัดบ้านวังตะโก ค่าความดังเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 58.3 dB(A) (ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกำหนด)
  4. บริเวณจุดตรวจวัดบ้านไร่ไหหลำ ค่าความดังเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 61.6 dB(A) (ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกำหนด)
  5. บริเวณจุดตรวจวัดบ้านมาบหวาย ค่าความดังเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 64.0 dB(A) (ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกำหนด)
  6. บริเวณจุดตรวจวัดบ้านชากพุดซา ค่าความดังเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 50.4 dB(A) (ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกำหนด)
  7. บริเวณจุดตรวจวัดโรงโม่หินของโครงการ ค่าความดังเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 67.6 dB(A) (ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกำหนด)


หมายเหตุ:*มาตรฐานระดับเสียงตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่15(พ.ศ.2540) กำหนดให้ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงมีค่าได้ไม่เกิน 70 dB(A) และระดับเสียงสูงสุดมีค่าไม่เกิน 115 dB(A)

 สถานที่ตรวจวัด 1.โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม 2.วัดวังตะโก 3.บ้านวังตะโก 4.บ้านไร่ไหหลำ 5.บ้านมาบหวาย 6.บ้านชากพุดซา 7.โรงโม่หินของโครงการ
 โดย บริษัท เอส.พี.เอส.คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5622125
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]